- Advertisement -ad image

ހިރާސް ބަދިގެ: މޭޝްޑް ޕޮޓޭޓޯ

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މޭޝްޑް ޕޮޓޭޓޯ
ބޭނުންވާ ތަކެތި:
900 ގ އަލުވި
1 ސައިސަމުސާ ލޮނު
6 ސައިސަމުސާ ކިރު
110 ގ ބަޓަރ (ކިއުބު ކޮށް ކޮށާފައި)
ލޮނު އަދި އަސޭމިރުސް
ހަދާނެގޮތް:
އަލުވިތައް މުށުމަށްފަހު ތެއްޔަކަށް ފެން އަދި ލޮނުއަޅައި މަޑުވަންދެން ކައްކާށެވެ. އަލުވިތައް މަޑުވުމުން މެޝިނަކުން ނުވަތަ އަތުން ޗަސްކޮށްލާށެވެ. އެއަަށްފަހު ކިރު އަދި ބަޓަރ ތެއްޔަކަށް އަޅައި ބަޓަރ ކޮޅު ދިޔާވަންދެން ހޫނުކޮށްލާށެވެ. ދެން އަލުވި، ލޮނު އަދި އަސޭމިރުސް އަޅާ ރަނގަޅަށް އަލުވިތައް އެއްކޮށްލުމުން މޭޝްޑް ޕޮޓޭޓޯ ތައްޔާރު ކުރެވުނީއެވެ.

spot_img

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ