- Advertisement -ad image
- Advertisement -ad image
ad image
ad image

ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްސަން ވެސް ޕީއެންސީ އާއި ގުޅިއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ އަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރައްވައި އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންނެވި މުހައްމަދު އަލްސަން ޕީއެންސީ އަށް ސޮއިކުރައްވައިފިއެވެ.އަލްސަން ސޮއިކުރެއްވީ މުލިއާގޭގައި މިއަދު ހަވީރު...
- Advertisement -ad image

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

ށ. އަތޮޅުގައި ޕާސްޕޯޓުގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށް އިމިގްރޭޝަންގެ ޓީމް ށ. ފުނަދޫއަށް!

ށ. އަތޮޅުގައި ޕާސްޕޯޓުގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށް އިމިގްރޭޝަންގެ ޓީމް ށ. ފުނަދޫއަށް ގޮސްފައިވާކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ. އިމިގްރޭޝަނުން ދާދިފަހުން ވަނީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅެއްގައިވެސް ޕާސްޕޯޓުގެ ހިދުމަތް ދޭން ނިންމާފައިވާކަން ހާމަކޮށްފައެވެ. އަދި މި...

ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފުން ގަސް އިންދަނީ

މިއަހަރުގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފުން އިސްނަގައިގެން ގަސް އިންދުމުގެ ޙަރަކާތެއް ހިންގުމަށް ނިންމައިފި އެވެ. މިކަން ހާމަކޮށް "އެކްސް" ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ހުސެއިން ފަހުމީ ވިދާޅުވީ...

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ ސަރުކާރާ ޖެހޭކަށް ޖާގައެއް ނުދޭނަން: އަބްދުއްރަހީމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ ސަރުކާރާ ޖެހޭކަށް ޖާގައެއް ނުދެއްވާނެ ކަމަަށާއި މަސައްކަތްކުރާނީ ސަރުކާރާ އެކީގައި ގުޅިގެން ކަަމަށް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިންތިހާބީ މެންބަރު އަބްދުއްރަހީމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޕީއެސްއެމް ނިއުސްގެ ރާއްޖެ މިއަދު ޕްރޮގްރާމްގައި...

ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީޤު ކުރައްވައިފި

ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، މިއަދު ތަސްދީޤު ކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބިލަކީ 2024 މޭ މަހުގެ 13 ވީ ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ...

މޫސުމަށް ރިއާޔަތްކޮށް ފުރަތަމަ ތިން ދުވަހު ސްކޫލް ދަންފަޅި ކުރުކުރަން މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި

މި ދުވަސްވަރަކީ ރާއްޖޭގެ މޫސުން ވަރަށް ގޯސް ދުވަސްވަރަކަށް ވުމުން, އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ފަށާ ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިން ދުވަހުގެ ދަންފަޅި ކުރުކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން...

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންގެ މަޤާމަށް ޒަރީރު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންގެ މަޤާމަށް ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު ބީ-3-1ސީ، ޙަސަން ޒަރީރު މިއަދު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި...

- Advertisement -

މަގުބޫލު

ހިރާސް ފޮޓޯ އަލްބަމް

- Advertisement -ad image

ރިޕޯޓް

ސިޔާސީ

- Advertisement -ad image

ދުނިޔެ

- Advertisement -ad image

ވިޔަފާރި

- Advertisement -ad image

ކުޅިވަރު

- Advertisement -ad image

މުނިފޫހިފިލުވުން

- Advertisement -ad image