- Advertisement -ad image
- Advertisement -ad image
ad image
ad image

އިހުލާސްތެރި ތެދުވެރި މަސައްކަތެއް ކުރަން މެނުވީ އަޅުގަނޑުގެ ޓީމުން އެއްވެސް މީހަކަށް ޖާގައެއް ނުދޭނަން: ޑރ މުއިއްޒު

ބޭނުންވަނީ އިޚްލާސްތެރި ތެދުވެރި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަން ކަމަށާއި ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ނަތީޖާ ނެރެން ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު...
- Advertisement -ad image

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

މަގުބޫލު

ހިރާސް ފޮޓޯ އަލްބަމް

- Advertisement -ad image

މަގުބޫލު ރިޕޯޓު

ދުނިޔެ

ad image

ވިޔަފާރި

- Advertisement -ad image

ކުޅިވަރު

- Advertisement -ad image

މުނިފޫހިފިލުވުން