Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
- Advertisement -ad image
- Advertisement -ad image
ad image
ad image

ރާއްޖޭގެ 23 ސްކޫލެއްގައި އޯލެވެލްއަށް ކިޔަވާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް އޭލެވެލްގެ ފުރުސަތުދެނީ

ރާއްޖޭގެ 23 ސްކޫލެއްގައި އޯލެވެލް ނިންމާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް އޭލެވެލްއަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ އިސްމާޢީލް ޝަފީއު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރ މިހެން ވިދާޅުވީ...
- Advertisement -ad image

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

ހުޅުމާލޭގެ ދުވާރުމަތީގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ބަހައްޓާފައި ހުރި ގޮނޑިއާއި މޭޒު ނަގަން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ހުޅުމާލޭގެ ދުވާރުމަތީގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ގޮނޑިތަކާއި މޭޒުތައް ނެގުމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން އަންގައިފިއެވެ. އެޗްޑީސީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުރޮ ކެފޭތަކާއި ޓޭކްއަވޭ ތަންތަނުން ދުވާރުތަކާއި...

ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ހުޅުމާލޭގައި ޕާކުކޮށްފައިހުރި އުޅަނދުތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ރަޖިސްޓްރީނުކޮށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ހުޅުމާލޭގައި ޕާކުކޮށްފައިހުރި އުޅަނދުތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ހުޅުމާލޭ ޓްރެފިކް ޕޮލިސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ފަށައިފިއެވެ. އިއްޔެ ފެށި އެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ހުޅުމާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން، ހަތަރު ފުރޮޅުލީ 10...

ހުޅުމާލޭގައި ފުޑް ޓްރަކް ހިންގަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ފުޑް ޓްރަކް ހިންގަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށް ހުށަހެޅުމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓު ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އެޗްޑީސީން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ، މިއީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ސިޓީތަކުގައި ވެސް...

މިނިވަން ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސް، ޤައުމާ މުޚާޠަބު ކުރައްވާނެ

މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ދިވެހި ޤައުމާ މުޚާޠަބު ކުރައްވާނެއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤައުމާ މުޚާޠަބު ކުރައްވާނީ ޖުލައި މަހުގެ 26 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި ބާއްވަވާ...

ލިބިދޭ ބާރުގެ ނަހަމަ ބޭނުންކުރާ އޮފިސަރުންނާއި މެދުވެސް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އެޅެންވާނެ: ހުސްނީ މުބާރަކް

ލިބިދޭ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުންވެސް ކަމެއް ކުރެވެންޖޭހޭނީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުދޫދެއްގެ ތެރެއިންކަމަށާއި، ލިބިދޭ ބާރުގެ ނަހަމަ ބޭނުންކުރާ އޮފިސަރުންނާއިމެދުވެސް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އެޅެންވާނެކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާކަމަށް މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސްނީ މުބާރަކް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައްޔިތުން...

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޭރުގެ އިންސްޓިޓިއުޓް އެއް ރާއްޖޭގައި ގާއިމް ކުރަނީ

ޢަރަބި ބަސް ކިޔަވައިދިނުމަށް ރާއްޖޭގައި "އަރަބިކް ލޭންގްއޭޖް އިންސްޓިޓީއުޓް" ގެ ނަމުގައި އިންސްޓިޓިއުޓް އެއް ގާއިމް ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.ދިވެހި ރާއްޖޭގައި އަރަބި ބަސް ކިޔަވައިދިނުމަށް އިސްޓިޓީއުޓް އެއް ގާއިމް ކުރުމުގެ ޝައުވެރިކަން...

- Advertisement -

މަގުބޫލު

ހިރާސް ފޮޓޯ އަލްބަމް

- Advertisement -ad image

ރިޕޯޓް

ސިޔާސީ

- Advertisement -ad image

ދުނިޔެ

- Advertisement -ad image

ވިޔަފާރި

- Advertisement -ad image

ކުޅިވަރު

- Advertisement -ad image

މުނިފޫހިފިލުވުން

- Advertisement -ad image