test
- Advertisement -ad image
- Advertisement -ad image
ad image
ad image

ރަސްމާލެ ހިއްކުން އަންނަ މަހު ފަށައި، ޑިސެމްބަރަށް ނިންމާނަން: ރައީސް

ރަސްމާލެ ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި އަލުން ފަށާނެ ކަމަށާއި އަދި ޑިސެމްބަރަށް ހިއްކާ ނިންމާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޕީއެންސީގެ...
- Advertisement -ad image

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

ހުޅުމާލޭ ތިންވަނަ ފިޔަވަހީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށައިފި

މާލޭ ސަރަހައްދަށް ދިމާވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ، ހުޅުމާލޭ ތިންވަނަ ފިޔަވަހީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތްތައް އަލުން ފަށައިފި އެވެ.ކެޕިޓަލް މެރިން އެންޑް ސިވިލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން (ސީއެމްސީ) އާ ހަވާލުކޮށްގެން...

ގަދަ ހޫނުގެ ސަަބަބުން މަރުވި ހައްޖުވެރިންގެ އަދަދު 1300 އަށް ވުރެ މައްޗަށް

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި މިއަހަރު ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް 1300 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވާކަމަށް ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނެފިއެވެ. ސައުދީގެ ސިއްހަތާ ބެހޭ ވަޒީރު ފަހުދު ބިން އަބުދުއްރަހްމާން...

މާލެއިން ޒުވާނަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

މާލެއިން ޒުވާނަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ. ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނީ ހ. ބްލޫސްކޫޕް (މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ހ. ބްލޫޑްރީމް) ހުސައިން ޒިހާން، 18 އ. ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ. އޭނަ ޒިހާން އެންމެ...

މަސް ފެކްޓްރީން ކަރަންޓު ކަނޑައި، އޮޕަރޭޝަން ހުއްޓުވުމަކީ އިހުތިޖާޖު ކުރުމެއް ނޫން: ޝާޑު

އައްޑޫގެ މަސްވެރިން ހުޅުމީދޫގައި ހަދާފައިވާ މަސް ފެކްޓްރީގައި ކުރަމުންދާ އިހުތިޖާޖަކީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ޝާހިދު (ޝާޑު) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރޭ މާލޭގައި ޕީއެންސީގެ...

ވެރިކަމާއި ހަވާލުވެ، ބަލާލިއިރު ގައުމު އޮތީ ބަނގުރޫޓު ކޮށްލާފަ: ފަލާހް

މި ސަރުކާރަށް ވެރިކަން ލިބުން އެއީ ނަސީބު ކަމަށާއި، ވެރިކަމާއި ހަވާލުވެ ބަލާލިއިރު ގައުމު އޮތީ ބަނގުރޫޓު ކޮށްލާފައި ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޕީއެންސީ ޖަގަހަ...

މަސްވެރިންނަށް ނުދެވި ހުރި ފައިސާ ދިނުމަކީ އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭނެ ކަންތައް: ޝިޔާމް

ސަރުކާރުން އެންމެ އިސްކަމެއް ދެއްވައިގެން މިހާރު ކުރަމުންދާ އެއް މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިންނަށް ނުދެވި ހުރި ފައިސާ ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށާއި، މި ހަފުތާގައިވެސް އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެކަމަށް މަސްވެރިކަމާއި ކަނޑުގެ ވަސީލަތްތަކާބެހޭ ވަޒީރު...

- Advertisement -

މަގުބޫލު

ހިރާސް ފޮޓޯ އަލްބަމް

- Advertisement -ad image

ރިޕޯޓް

ސިޔާސީ

- Advertisement -ad image

ދުނިޔެ

- Advertisement -ad image

ވިޔަފާރި

- Advertisement -ad image

ކުޅިވަރު

- Advertisement -ad image

މުނިފޫހިފިލުވުން

- Advertisement -ad image