Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
- Advertisement -ad image

ދީނީ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތަށް އީދު ފާހަގަކުރަން ކައުންސިލްތަކަށް އަންގައިފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އިސްލާމްދީނުގެ މިންގަނޑުތަކާއި، އަސާސްތަކާ ހިލާފުނުވާނެ ގޮތަށް ބޮޑު އީދުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ސިޓީސް ލޯކަލް ގަވަރުމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާކްސް އިން އަންގައިފި އެވެ.

ލޯކަލް ގަވަރުމަންޓުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް ފޮނުވި އާންމު ސާކިއުލާއެއްގައި ވަނީ ގާނޫނުއަސާސީގެ 10 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)އާ ހަވާލާދީ ބުނެފައިވަނީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ދީނަކީ އިސްލާމް ދީން ކަމަށާއި އިސްލާމް ދީނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުގެ މައިގަނޑު މަސްދަރުކަމުން، އީދު އެންމެހާ ހަރަކާތްތައް މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނުގެ އަސާސްތަކާއި ހިލާފު ނުވާނެހެން ހިންގުމަށް ވަނީ އެދިފަ އެވެ.

ޢަދި އީދުގެ ކުޅިވަރުތައް ރަވާ ހިންގާއިރު ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ އެއްވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް އެކަން ކުރުމަށްވެސް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފަ އެވެ.

މީގެއިތުރުން އީދުގެ ކުޅިވަރުތައް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު އާންމު އިޖުތިމާއީ މިންގަނޑުތަކާ ހިލާފު އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫނުގައި ބުނާ ފަދައިން ޖިންސީ ގުނަވަނެއް ނުވަތަ ޖިންސީ ހަރަކާތެއް ސިފަކޮށްދޭ މަންޒަރު ނުވަތަ ލިޔުން އެކުލެވޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް ބޭނުން ނުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވެއެވެ.

އަދި އިސްލާމް ދީން ފިޔަވާ އެހެން ދީންތައް ރަމްޒުކޮށްދޭ ތަކެތި ނުގެންގުޅުމާއި އެފަދަ ކަންކަމަށް މަގުފަހި ނުވާނެހެން އީދުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށްވެސް ވަނީ އަންގާފަ އެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ