Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
- Advertisement -ad image

ކުޅިވަރު ގާނޫނު އިސްލާހުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


ގައުމީ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތައް ހަރުދަނާކޮށް ހިންގުމަށްޓަކައި ކުޅިވަރު ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހުތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ކުޅިވަރާއި ހަށިހެޔޮކަމާ ބެހޭ ވަޒީރު ރާފިޢު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.
މިދިޔަ ދެ ތިން އަހަރަށް ބަލާއިރު ކުޅިވަރުތައް ކުރިއެރުމަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުމަކީ އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ އިދާރީ ކަންކަން ރަނގަޅު ނުވުން ކަމަށް ވަޒީރު ވިދާޅުވިއެވެ. މިކަން ހައްލުކުރުމަށް މިނިސްޓަރ ރާފިޢު އަންނަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުންނެވެ. މިގޮތުން ކުޅިވަރު ގާނޫނޫތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހުތައް ފާހަގަކޮށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް އަންނަ މަހު ފޮނުވޭވަރު ވާނެކަމަށް ވަޒީރު ވިދާޅުވިއެވެ.
މިވަގުތުވެސް ރާއްޖޭގެ ދެ އެސޯސިއޭޝަނެއްގެ އިދާރީ މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިވެ، ކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުން އަންނަނީ އެކަންކަން ތަހުގީގުކުރަމުންނެވެ. މިކަމަށް އިޝާރާތްކުރައްވާ މިނިސްޓަރ ރާފިޢު ވިދާޅުވީ ކުޅިވަރު ވުޒާރާއިން މި މައްސަލަތައް ގާތުން ބަލަމުން އަންނަކަމަށާއި، ވީހާވެސް އަވަހަށް މި މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ލިބޭނެކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާކަމަށެވެ.
މިނިސްޓަރ ރާފިޢު ވިދާޅުވީ މިހާރަށް ވުރެން ބޮޑަށް ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރުގެ އިތުރުން ކުޅިވަރު ވުޒާރާއިން ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިއްޖެނަމަ ގިނަ ކަންކަމަށް ހައްލު ލިބިގެންދާނެކަމަށެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ