test
- Advertisement -ad image

ތައިރޮއިޑް އާއި ރޯދަހިފުން

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


ބޭސްތަކުން ނުރައްކަލެއް ލިބޭތަ؟
ރަމަޟާންމަހުގައި ކެއުމުގެ ވަގުތަށާއި ބޭސް ބޭނުންކުރުމުގެ ވަގުތުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެއެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް ބޭހުގެ އަސަރު ކުރަނީ ބޭސް ކާގަޑީގެ ގޮތުންނެވެ. އެހެންކަމުން ތައިރޮއިޑް ހޯމޯން ލެވަލް ރަނގަޅު ނުވާކަމަށް ހީވާނަމަ އެމީހަކަށް ހާއްސަ ކެއާ ޕްލޭނެއް ހެދުމަށް ޑޮކްޓަރާ މަޝްވަރާ ކުރާށެވެ.
ތައިރޮއިޑް އަށް ރަނގަޅު ނިއުޓުރިއެންޓްސް އާއި މިނަރަލްސް
އަޔޮޑީން: އާއްމުކޮށް ހުންނާނީ އައޮޑައިޒްޑް ލޮނުގައި
ސެލެނިއަމް: އާއްމުކޮށް ހުންނާނީ ކަނޑުމަސް، ސާރޑައިން އަދި ބިހުގައި
ޒިންކް: އާއްމުކޮށް ހުންނާނީ ބިސް، ކިރުގެ ބާވަތްތައް އަދި ހޯލް ގްރެއިންސްގައި
މައުލޫމާތު ދެއްވީ ޑރ. ބިނޫ ޕަރުމޭޝްވަރަން ޕިލާއީ

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

1 ޚިޔާލު

  1. […] ބޭސްތަކުން ނުރައްކަލެއް ލިބޭތަ؟ރަމަޟާންމަހުގައި ކެއުމުގެ ވަގުތަށާއި ބޭސް ބޭނުންކުރުމުގެ ވަގުތުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެއެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް ބޭހުގެ އަސަރު ކުރަނީ ބޭސް ކާގަޑީގެ ގޮތުންނެވެ. އެހެންކަމުން ތައިރޮއިޑް ހޯމޯން ލެވަލް ރަނގަޅު ނުވާކަމަށް… އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ […]

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ