Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
- Advertisement -ad image

ހިރާސްބަދިގެ: މިއޮތީ ކޮފީނާޅާ ޗޮކްލެޓް ޓިރަމިސޫ ހަދާނެ ގޮތެއް!

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


ރެސިޕީ: އައިމިނަތު ދީމާ ހާމިދު
ޗޮކްލެޓް ޓިރަމިސޫ
ބޭނުންވާ ތަކެތި:
2 ޖޯޑް ހެވީ ކްރީމް
1 ޖޯޑު ކްރީމް ޗީޒް
1 ޖޯޑު ހަކުރު
އެންމެ ފުރަތަމަ ކްރީމް ޗީޒް އަދި ހަކުރު ވިސްކް ކޮށްލާނީ ހަކުރުތައް ރަނގަޅަށް ވިރެންދެން. ދެން ވިޕްކްރީމް އެއްކޮށްލުމަށްފަހު ބައްޓަމަށް އަންނަންދެން ހިފަހައްޓާލާނީ.
ޗޮކްލެޓް ޕޭސްޓްރީ ކްރީމް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި:
2 ޖޯޑު ކިރު
1 ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް
1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ފުށް
3 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ކޯން ސްޓާރޗް
2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު
2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ކޮކޯ ޕައުޑަރ
ބައި ސައިސަމުސާ ލޮނު
4 ބިހުގެ ގޮބޮޅި
1 ޖޯޑު ޗޮކްލެޓް (ބޭނުން ވައްތަރެއްގެ)
1/2 ޖޯޑު ބަޓަރ
ހަދާނެ ގޮތް:
ފުން ތަވައެއްގައި ކިރު އަދި ވެނީލާ އެސެންސް ކޮޅު އަޅައިގެން ހޫނުކޮށްލާނީ. އެއަށްފަހު އެހެން ތައްޓެއްގައި ބިހުގެ ގޮބޮޅި، ފުށް، ކޯން ސްޓާރޗް، ކޮކޯ ޕައުޑަރ އަދި ލޮނު އަޅައިގެން ވިސްކް ކޮށްލާނީ. ދެން އުނދުންމަތީގައި ހުރި ކިރުކޮޅު ބޮކި ޖަހަން ފެށުމުން އެއްކުރި ކޮކޯޕައިޑަރ ގެ ތެރެއަށް ކިރުކޮޅު އަޅާލާނީ. ތަވައެއް އެއްކުތިބައި އެޅުމުގެ ކުރިން ރަނގަޅަށް ބްލެންޑްކޮށްލަންވާނެ.
ދެން މަޑު ގިނީގައި މި ކުރީމުގަނޑު ޗޮކްލެޓް އަޅައިގެން ކަންކާލާނީ ރަނގަޅަށް އޮލަވަންދެން. ޗޮކްލެޓް ކުރީމު ގަނޑު އޮލަވުމުން އޭގެ ތެރެއަށް އަޅާނީ ގަނޑު ކޮށް އޮތް ބަޓަރ ކޮޅު. ދެން ރަނގަޅަން އެއްވުމުން ރީތި ތައްޓަކަށް ކުރީމުކޮޅު ހުސްކޮށްލާނީ. ދެން ފުޑް ރެޕް އަކުން މަތި ފޮރުވާލުމަށްފަހު 3 ގަޑިއިރު ފްރިޖުގައި ބަހައްޓާނީ.

ޑިޕިންއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި:
1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ކޮކޯ ޕައުޑަރ
2 ޖޯޑު ކިރު
2 ޕެކެޓް ލޭޑީ ފިންގަރސް
ކޮކޯޕައުޑަރ އަދި ކިރު ކޮޅު އެއްކޮށްލުމަށްފަހު ލޭޑީސް ފިންގަރތައް ރީތި ތެތްވާ ވަރަށް ޑިޕްކޮށްލާނީ

ޓިރަމިސޫ އަތުރާލާނެ ގޮތް:
އެންމެ ފުރަތަމަ ވިޕް ކްރީމްގެ ތުނި ފަށަލައެއް ވާގޮތަށް ފަތުރާލާނީ ދެން އޭގެ މަތީ ލޭޑީސް ފިންގަރތައް އަތުރާލާނީ.
މިގޮތަށް 3 ފަށަލަވަންދެން ތަކުރާރު ކޮށްލާނީ. ދެން ލޭޑީސް ފިންގަރސްގެ އެންމެ ފަހު ފަށަލަ ހެދުމަށްފަހު މައްޗަށް ތުނި ފަށަލައެއްވާ ގޮތަށް ވިޕް ކްރީމް އަޅާލާނީ. ދެން ޕޭސްޓްރީ ކްރީމް އަޅަމުންދާނީ ދިގުކޮށް ރޮނގުތަކެއްހެން. ދެން މައްޗަށް ކޮކޯ ޕައުޑަރ އެޅުމަށްފަހު ކެއުމުގެ ކުރިން ފްރިޖުގައި ދެގަޑިއެއްހާއިރު ބަހައްޓާލަންވާނެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ