Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
- Advertisement -ad image

ހިރާސްބަދިގެ: ޗޮކްލެޓް ބްރެޑް ރޯލްސް

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރެސިޕީ: އައިމިނަތު ދީމާ ހާމިދު

ޗޮކްލެޓް ބްރެޑް ރޯލްސް

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

ޕާން

ޗޮކްލެޓް (ބޭނުން ވައްތަރެއް)

2 ބިސް

1 ޖޯޑު ކިރު

ވެނީލާ އެކްސްޓްރެކްޓް

ބަޓަރ

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

ރޮށި ފިހާ (ރޯލިން ޕިން) އެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޕާން ތުނިކޮށް ދަމާލުމަށްފަހު، އަރިމަތި ކަފާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ކޮންމެ ފޮއްޗެއް ދެފަޅި ކޮށްލާށެވެ. ޗޮކްލެޓްތައް ކޮށާލުމަށްފަހު ފަޅިކޮށްފައި ހުރި ޕާންފޮތިތައް މައްޗަށް އަޅާލުމަށްފަހު، ޕާންފޮތި އޮޅާލާށެވެ. ޕާންފޮތިތައް ބަންދުކުރުމަށް ފެންފޮދެއް ބޭނުންކުރާށެވެ.

ދެން ވަކި ތަވައެއްގައި، ބިސް، ވެނީލާ އަދި ކިރު އެއްކޮށް ގިރާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ބްރެޑް ރޯލްސް ތައްޔާރުކުރި މިކްސްޗަރަށް ލުމަށްފަހު، ބަޓަރު އަޅާފައި ހުރި ތަވައެއްގައި ބަހައްޓައިގެން ފިހެލާށެވެ. ޕާނުގެ ހުރިހާ ފަރާތެއް ގޯލްޑަން ބްރައުން ވަންދެން މަޑު ހޫނުގައި ފިހަމުންދާށެވެ. އެންމެ ފަހަށް މެލްޓެޑް ޗޮކްލެޓާއެކު ހޫނުކޮށް ސާވް ކުރާށެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ