- Advertisement -ad image

ކަންނެލިބާނަން ހޭދަކުރާ ދުވަހަށްވުރެ ކަންނެލި ކިއުގައި ތިބެންޖެހޭ ދުވަސް ގިނަ: ބީކޭއެމްޔޫ

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


ބާނާ ކަންނެލި ކިރުމުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރަންޖެހޭތީ ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިންގެ ޔޫނިއަނުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ.
އެ ޔޫނިއަނުން ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނީ ކަންނެލި ކިރަން ކިއުގައި 5 ދުވަހު ތިބެން ޖެހުމަކީ ވަރަށް ދެރަ ކަމެއް ކަމަަށެވެ.
އަދި ކަންނެލި މަސްވެރިކަން ކުޑަކޮށްވެސް ރަނގަޅު ވާއިރަށް ކަންނެލި މަސްވެރިން އުޅެން ޖެހޭ ހާލަކީ މިއީ ކަމަށް ބީކޭއެމްޔޫއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
“ ދެން ކިޔާނެ ކަންނެލީގެ ކޮލިޓީ ދަށިއްޔޭ، ކަންނެލިބާނަން ހޭދަކުރާ ދުވަހަށްވުރެގިނަ ދުވަސް ކަންނެލި ކިއުގައި ތިބެންއެބަޖެހޭ “ ބީކޭއެމްޔޫ

އެ ޔޫނިއަންގެ މި ޓުވީޓަށް އެހެން މަސްވެރިއަކު ކޮމެންޓެއް ކޮށް ބުނެފައިވަނީ ދޮށީގެ މަސްވެރިންވެސް ތިބީ ކިޔުގައި ކަމަށާއި އައިސްލިބުން އެހާ ތާށި ކަމަށެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ