- Advertisement -ad image

ބޯކޮށްވާރޭވެހި މާލޭގެ މާފަންނު އަވަށުގެ ބޮޑުބައެއްގައި ފެންބޮޑުވެއްޖެ

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ގުގުރާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ މެޓުން ވަނީ ކ އަތޮޅުން ފެށިގެން ވ އަތޮޅާ ހަމައަށް ހުދު ސަމާލުވެސް ނެރެފައެވެ. މި ސަމާލު ނެރެފައިވަނީ ހެނދުނު އަށަކުން މެންދުރު ބާރަ ޖެހުމާއި ހަމަ އަށެވެ.
ހެނދުނު ހުއްޓާނުލާ ވާރޭވެހުމުގެ ސަބަބުން ފެންބޮޑުވެ މާފަންނު އަވަށުގެ ގިނަ ގެ ތަކުގެ ތެރެއަަށްވެސް ވަނީ ފެން ވަދެ ގެއްލުންތައް ލިބިފައެވެ.

ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި ގާތްގަނޑަކަށް ދެ ފޫޓަށް ފެން ބޮޑުވިއިރު އެންމެ ބޮޑަށް ފެންބޮޑުވި އެއް ސަރަހައްދަކީ މާފަންނު ދިރާގުގެ ހެޑް އޮފީސް ހުންނަ ސަރަހައްދެވެ.
ވާރޭވެހި ފެން ބޮޑުވެފައިވާތީ ސިފައިން އަންނަނީ ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ