- Advertisement -ad image

ފެނަށްޖެހިފައިވާތީ ހޯނޑެއްދޫ ރައްޔިތުންނަށް ބޯފެން ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


ވާރޭނުވެހި ގިނަ ދުވަސްތައްވުމާއި ގުޅިގެން ގއ.ހޯނޑެއްދޫގެ އާއްމު ތާނގީތަކުންނާއި ބައެއް ގެތަކުން ވާރޭފެން ވަނީ ހުސްވެފައެވެ. އަދި މިހާރު ވާރޭފެން ހުސްވެފައިވާ ގެތަކުގެ ރައްޔިތުން، ވާރޭފެން ހުރި ގެތަކުން ފެން ނަގަމުންދާތީ އެގެތަކުގައި ރައްކާކުރެވިފައިވާ ވާރޭފެން ހުސްވުމާއި ގާތަށް ވަނީ ގޮސްފައި ކަމަށް ކައުންސިލުން ހާމަކުރެއެވެ.
އެހެންކަމުން ހޯނޑެއްދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޯފެން ހަދިޔާ ކުރަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ވަނީ މިހާރު ހުޅުވާލާފައެވެ.
ކައުންސިލުން އެދެނީ ބޯފެން ހަދިޔާ ކުރަން ބޭނުންނަމަ ކައުންސިލްގެ ސެކެރެޓަރީ ޖެނެރަލް މުއާޒު މުހައްމަދު (9192818) ނުވަތަ ކައުންސިލް އެގެޒެކެޓިވް އިނާޔަތުالله އަބުދުއްސައްތާރު ( 7915501 ) ގުޅައިގެން އެކަން ހަމަޖެއްސުމަށެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ