Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
- Advertisement -ad image

ޒުވާން ހަތީބުން އުފެއްދުމުގެ ބޭނުމަކީ ހަރުދަނާ ހުނަރުވެރި ޖީލެއް ބިނާކުރުން: ޝަހީމް

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


ޒުވާން ޚަތީބުންގެ ޕްރޮގްރާމުން ތަމްރީންވެގެން ނުކުންނަ ދަރިވަރުން ކުރިމަގުގައި ޤައުމުގެ އިސްލާމީ ކަންކަމުގައި ލީޑަރުންނަށް ވުމަކީ ކުރެވޭ އުއްމީދެއްކަމަށް އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވަޒީރު ޑރ.މުޙައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޒުވާން ޚަޠީބު ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި ބައިވެރިވި 160 ކުދިންނާއި އިންޓަވިއުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ފަށާފައެވެ.

ޒުވާން ޚަޠީބު ޕްރޮގްރާމާ ގުޅޭގޮތުން އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވަޒީރު ޑރ.މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު ވިދާޅުވީ ޒުވާން ޚަތީބުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުއަކީ ވަރަށް މާތް މަގުޞަދެއްގައި ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމެއްކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުން އެންމެބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ އެއްކަމަކީ ރަށްރަށުގައި ޚަތީބުން މަދުވުންކަން ފާހަގަކުރައްވާ ވަޒީރު ވިދާޅުވީ މި ޕްރޮގްރާމްއަކީ މިފަދަ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށްޓަކައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމެއްކަމަށެވެ.

ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައިދޭ އިސްލާމް މާއްދާގެ މުގައްރަރު ރަނގަޅުކަން ފާހަގަކުރައްވާ ވަޒީރު ވިދާޅުވީ ސްކޫލް މަދަރުސާތަކުން ކިޔަވައިގެން ނުކުންނަ ދަރިވަރުންނަކީ އިސްލާމް މާއްދާ ރަނގަޅަށް ކިޔަވާފައިތިބި ދަރިވަރުންނަށް ވަނީނަމަ އިމާމުކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް ކޯސް ހަދާފައި ތިބި މީހުންނަށް ވުރެ އެކުދިންގެ ދީނީ މަޢޫލޫމާތު މުއްސަނދިވާނެކަމަށެވެ.
ވަޒީރު ވިދާޅުވީ ސްކޫލްތަކުން ނުކުންނަ ދަރިވަރުންނަކީ ކީރިތި ޤުރުއާން ރީއްޗަށް ކިޔެވުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިތިބި ކުދިންނަށް ވީނަމަވެސް އެކުދިންގެ ހުނަރުތައް ދައްކާލުމުގެ މާ ގިނަ ފުރުޞަތުތަކެއް ނުލިބޭކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ހުކުރު ޚުތުބާ ކިޔުމާއި އިމާމްވެ ނަމާދު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބުމާއެކު ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން ކުރިއަށް ދިޔަނަމަވެސް އެކުދިންގެ ސަޚުސިއްޔަތަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް އަންނާނެކަން ވަޒީރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ވަޒީރުވަނީ ޒުވާން ޚަތީބުންގެ ޕްރޮގްރާމުން ތަމްރީންވެގެން ނުކުންނަ ދަރިވަރުން ކުރިމަގުގައި ޤައުމުގެ އިސްލާމީ ކަންކަމުގައި ލީޑަރުންނަށް ވުމަކީ ކުރެވޭ އުއްމީދެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ