- Advertisement -ad image

ރާއްޖޭގައި އެއްވެސް ގައުމެއްގެ ސިފައިން ނުތިބޭ ހިސާބަށް ގެންގޮސްދޭނަން: ރައީސް

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރާއްޖޭގައި އެއްވެސް ގައުމެއްގެ ސިފައިން ނުތިބޭ ހިސާބަށް ވަރަށް އަވަހަށް ގެންގޮސްދޭނެކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

“ރައީސްގެ ޖަވާބު” ސީރީސްގައި ރާއްޖޭގައި ތިބި ބޭރުގެ ސިފައިން ފޮނުވާލުމުގެ ކަންކަން ހިނގަމުންދާގޮތާ ގުޅޭގޮތުން ހުޅުމާލެ، ފުލެޓް ނަންބަރު 21308، އަޙްމަދު ޝަރީފް ކުރެއްވި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ އެންމެ އިސްކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކޭ ކަމަކީ ރާއްޖޭގައި އެއްވެސް ގައުމެއްގެ ސިފައިން ނުތިބޭނެކަން ޔަގީން ކުރުން ކަމަށެވެ.

އަދި މިހާރު ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ މިލިޓަރީ ސިފައިން ރާއްޖެއިން ގެންދިއުމަށްޓަކައި ކުރަން ޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތްތައް އެމަނިކުފާނު ވެރިކަމާއި ހަވާލުވި ފުރަތަމަ ދުވަހު ރަސްމީކޮށް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

“އެހެންކަމުން މިހާރު ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާގެ މިލިޓިރީ ސިފައިން ރާއްޖެއިން ގެންދިއުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތްތައް އަޅުގަނޑު ވެރިކަމާ ހަވާލުވި ފުރަތަމަ ދުވަހު ރަސްމީކޮށް ފަށައިފިން. އެ މަސައްކަތް ޑިޕްލޮމެސީގެ ރިވެތި އުސޫލުގެ މަތިން މަޝްވަރާތައް ދަނީ ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށް،” ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިގޮތުގައި އެ މަސައްކަތް ޑިޕްލޮމެސީގެ ރިވެތި އުސޫލުގެ މަތިން މަޝްވަރާތައް ދަނީ ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށެވެ.

އަދި މިހާރު ގޮސްފައިވާ ހިސާބުން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި މާރިޗް މަހުގެ 10 ދުވަހާއި ހަމައަށް ދާއިރުގައި އެއް ޕްލެޓްފޯމްގެ ސިފައިން ގެންދާނެ ކަމަށާއި، މެއި މަހުގެ 10 އަންނަންވާއިރަށް ދެން ހުރި ފްލެޓްފޯމްތަކުގެ ސިފައިން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަނބުރާ ގެންދާނެކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ މިހާރު ކުރެވޭ މަސައްކަތަކީ ދިވެހީންގެ ގާބިލްކަން އިތުރު ކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުއްލި ފަރުވާ ބޭނުންވާ ބަލި މީހުން އުފުލުމުގަޔާއި ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދީ ސަރަހައްދު ބެލެހެއްޓުމަށް ދިވެހީން އަމިއްލައަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

“އެހެންވީމަ ރޭވުންތެރިކަމާއެކީގައި މަޝްވަރާ އުސޫލުން އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރާ މަސައްކަތުން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާމުން ރައްޔިތުންނަށް ޔަގީންކަން ދެނީ، މި ރާއްޖޭގައި އެއްވެސް ގައުމެއްގެ ސިފައިން ނުތިބޭ ހިސާބަށް ވަރަށް އަވަހަށް ގެންގޮސްދޭނަން،”. ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން ފޮނުވާލުމަކީ ރައީސްގެ ރިޔާސީ ވައުދަކަށްވާއިރު އެކަން ކުރެއްވުމަށްޓަކައި ދެ ގައުމުން އަންނަނީ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރަމުންނެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ