Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
- Advertisement -ad image

ސަރުކާރުން ދޭ ކާޑު ހޯދަން ރަޖިސްޓްރީވާކަށް ނުޖެހޭނެ: އާދަމް ޝަރީފް

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


ރޯދަމަހު ކޮންމެ ގޭބީސީއަކަށް ހަދިޔާކުރާ ކާޑުގެ ބާވާތްތައް ރަޖިސްޓްރީނުވެ، ލިބޭނެ ގޮތް ހަދައިދޭނެކަމަށް ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ސަރުކާރުން މިކަން ހާމަކޮށްފައި މިވަނީ ސަރުކާރުން ހަދިޔާ ކުރާ ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ބޭނުންވާ ގޭބިސީތަކުން ޕޯޓަލްއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީވާންޖެހޭކަމަށް ބުނެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ޚަބަރު ފަތުރާފައިވަނިކޮށެވެ.

ސިޓީތަކާއި އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމާ ބެހޭ ވަޒީރު ޢާދަމް ޝަރީފް އުމަރު ވިދާޅުވީ ކާޑު ހޯދަން ރަޖިސްޓްރީ ވާން ނުޖެހޭނެކަމަށެވެ. އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ހަދިޔާ ކުރާ ހަނޑުލާއި ފުށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ރަޖިސްޓްރީ ނުވެ މާލޭގެ ގޭބިސީތަކަށްވެސް ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސަވާނެކަމަށެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ރޯދަމަހު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނަށް ހާއްސަ އިނާޔަތްތަކެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ ގޭބީސީއަކަށް 10 ކިލޯގެ ހަނޑޫ ބަސްތާއަކާއި 10 ކިލޯގެ ފުށް ބަސްތާއެއް ދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.
ރޯދަމަހާއި ދިމާކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ކާޑުގެ ބާވަތްތައް މީގެ ކުރީގެ އެއްވެސް ސަރުކާރަކުންދީފައެއް ނުވެއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

3 ޚިޔާލު

  1. ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނަށް ރަމަޒާންމަހުގެ އިނާޔަތު ދެއްވާ އުސޫލުން ދިވެހި ކޮންމެރައްޔިތަކަށްވެސް ރަމަޟާންމަހުގެ އިނާޔަތު ފައިސާ ޙައްއޤުވާނެއެވެ.ދޭންވީ 150.00ވަރަކަށް ހިމެނޭ ކާޑެއްނޫނެވެ.
    ރަމަޟާންމަހު މުވައްޒަފުންނަށް ދެއްވާ ފަދަ އެލަވަންސެކެވެ.

  2. މިރާއްޖޭގެ އުޅޭ ދިވެހިން ތި ވައްޓާލަނީ ސަލާންޖަހާ މީހުންގެ ގިންތިއަށް ތިނޫން ގޮތެއް ތައާރަފް ކުރަންޖެހޭ. މިސާލަކަށް ކޮން ދިވެއްސަކަށް 7000ރ ގެ ރަމަޒާން ބޯނަސް ދިނުން. ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނަށް 3000ރ ބޯނަސް ދެމުން އައީ އޭރު އެންމެ ކުޑަ މުސާރައަކީ އެއީ ކަމަށްވާތީ އެކަމަކު އެންމެ ކުޑަ މުސާރައަކީ 7000ރ ވީމާ މިކަން އިސްލާހް ކޮށްދިނުމަށް އެދެން އަދި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ޝާމިލުވާ ހެން މިކަން ކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ