- Advertisement -ad image

“ފަންނީ އުފާ” ހަރަކާތް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ފަށަނީ

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެމްޕަވަރމަންޓް، އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސް އިން ކުރިއަށްގެންދާ “ފަންނީ އުފާ” ހަރަކާތް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

މިކަން އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ މިކަމަށް ހާއްސަކޮށް ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި ބެއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ. މި ޕްރެސްކޮންފަރެންސްގައި “ފަންނީ އުފާ”ގެ ލޯގާ ވަނީ ދައްކާލާފައެވެ.

ފަންނީ އުފާއަކީ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފަންނުގެ ދާއިރާއިން ޒުވާނުން ބާރުވެރިކުރުމަށް އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ހުނަރު ގިނަ ބަޔަކަށް ދައްކާލުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށްގެންދާ ހަރަކާތްތަކެވެ.

މި ހަރަކާތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 16 ފެބްރުއަރީ 2024، ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 16:00 އިން 18:00 އަށް އަދި 20:30 އިން 23:00 އަށް ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން މުޖުތަމައުގައި މިހާރު ނެތުމުން އަންނަ ދިވެހި ސަގާފަތް ކުރިއަރުވައި އާލާކުރުމަށްޓަކައި އެކުވެރި އުފާވެރި މާހައުލެއްގައި ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ހަރަކާތެކެވެ.

މި ހަރަކާތަށް ޒިޔާރަތް ކުރަންވީ ކީއްވެ؟

ޒުވާނުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ބޮޑު އެކްސްޕޯޝާރ އަކަށް ވެގެންދާނެ

ޒުވާނުންގެ ހުނަރު ދައްކާލުމަށް ވަރަށް ބޮޑު ޕްލެޓް ފޯމްއެއް

 ޒުވާނުން އެއްތަނަކަށް އެއްވެލާ މަޖާ، ހިތްގައިމު މާހައުލެއްގައި ވަގުތު ހޭދަކޮށްލުމަށް ފުރުސަތު ލިބިގެންދިއުން.

މިއީ ސިލްސިލާކޮށް ކޮންމެ މަހަކު އެއް ފަހަރު އޮންނަ ހަރަކާތެކެވެ. މި ހަރަކާތް މާލޭގެ އިތުރުން އަތޮޅު ތެރޭގައި ވެސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

1 ޚިޔާލު

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ