- Advertisement -ad image

ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނަކަށް އަޙްމަދު ޝިފާން އައްޔަންކޮށްފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ސްޕޯކްސްޕާސަންގެ މަގާމަށް ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު ޝިފާން މިއަދު އައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ.

ސްޕޯކްސްޕާސަންގެ މަގާމަކީ ޗީފް ސްޕްރިންޓެންޓް އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު ޝިފާން މިހާރު އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ އިތުރުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. 

ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު ޝިފާން މިވަގުތު ހުންނެވީ އޮފީސް އޮފް ދަ ކޮމިޝަނަރ ގެ ހެޑްގެ މަގާމުގައެވެ.

މިއަދު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނުގެ މަޤަމަށް މި އައްޔަންކުރެވުނު  ޗީފް އޮފް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު ޝިފާނަކީ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އަބުދުލް ޤައްޔޫމުގެ ވެރިކަމުގައިވެސް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނުކަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

އަހްމަދު ޝިފާން ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ ނޫސްވެރިންނާއި ވަރަށް ގާތުން މަސައްކަތްކުރާ ތަރުޖަމާނެއްގެގޮތުގައެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ