Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
- Advertisement -ad image

ދިމްޔާތުގައި ހުރީ އަމިއްލައަށް ޚަރަދުކޮށްގެން – ރައީސް

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ދިމްޔާތުގައި ހުންނެވީ އަމިއްލަފުޅަށް ހަރަދުކުރައްވައިގެން ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

‘ރައީސްގެ ޖަވާބު’ގެ މިއަދުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ށ.ފުނަދޫ، ނީލްވިލާ، އާމިނަތު ނަޖްމާ، ރައީސް ދެކަނބަލުންގެ ފަރިއްކޮޅަށާއި، އަމިއްލަފުޅު ގޭގެ ޚަރަދުބަރަދަށް ދައުލަތުން އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއެއް ހޭދަކޮށްފިކަމަށް ފަތުރާ ވާހަކައިގެ ހަގީގަތާމެދު ކުރެއްވި ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ކުރިއާ ހިލާފަށް ހަގީގަތާ ހިލާފު ވާހަކާތައް ފެތުރުން މިހާރު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެެއްޖެ ކަމަށެވެ.

އޭގެފަހުގައި ރައީސް ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނާއި އަނބިކަނބަލުންނާ ގުޅޭގޮތުން ދެކެވެމުން ދިޔަ ވާހަކަތަކަކާ ގުޅިގެން ސުވާލެއް ކުރުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށާއި ސުވާލުގައި ހިމެނޭ ވާހަކަތަކަކީ އެމަނިކުފާނުވެސް ޖަވާބެއް ދޭން ބޭނުންވެ އެކަމަކު ޖަވާބެއް ނުދެވި އޮތް ވާހަަކައެއް ކަމަށެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ، ދިމްޔާތުގައި ހޭދަކުރެއްވި ދުވަސްތަކުގައި 25 މިލިއަން ޚަރަދު ކުރެއްވިކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަކީ ވެސް ކަނޑައެޅިގެން ހަގީގަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށެވެ.

“އަޅުގަނޑު ގޭގައި ހުރީ އަޅުގަނޑު އަމިއްލައަށް ޚަރަދުކޮށްގެން. ދައުލަތުގެ އެންމެ ރުފިޔާއެއް ވެސް، އެންމެ ޚަރަދެއް ވެސް ނޯންނާނެ ގެއަށް ކޮށްފައެއް،” ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވި އަމިއްލަ ގެކޮޅުގައި ހުންނެވި ދުވަސްވަރު ދައުލަތުން އެންމެ ރުފިޔާއެއްވެސް ހަރަދުކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި ހުރިހާ ހަރަދެއްވެސް ކުރެއްވީ އަމިއްލަފުޅަށް ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެއީ ދައުލަތުން ކުރަން އޮންނަ ހަރަދެއް ކަމަށާއި ނަމަވެސް އަމިއްލަ އޭރު އެ ހަރަދު ކުރެއްވެވީވެސް ފަހުން އެ ވާހަކަ ގޯސްކޮށް ދައްކަން ބަޔަކަށް ފުރުސަތު ދޭން ބޭނުން ނުވާތީ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން، 30 މިލިއަން ރުފިޔާ 100 ދުވަހުގެ ކެއުމަށް ޚަރަދު ކުރުމަކީ ބުއްދީގެ ހަމަތަކުން ވެސް ދެކޮޅުޖެހޭ ވާހަކައެއް ނޫންކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން މުލިއާގޭގެ ބަޖެޓުގައި ވެސް ކެއުމަށް އޮންނަނީ އަހަރަކު ހަތް ލައްކަ ރުފިޔާކަން ފާހަގަކުރައްވާ ރައީސް ވިދާޅުވީ، 100 ދުވަސްތެރޭ 30 މިލިއަން ރުފިޔާ އަކީ ކެއުމަށް ޚަރަދުކުރަން ވަރަށް ބޮޑު އަދަދެއް ކަމަށެވެ.

ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރާ އަދި އެމަނިކުފާނާ ގުޅޭގޮތުން ސިޔާސަތެއްގެ ގޮތުގައި ދެކިގެން ބަޔަކު ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ފަތުރަނީ ދައްކާނެ ވާހަކައެއް ނެތުނުމުން ކަމަށެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ