Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
- Advertisement -ad image

ކިނޮޅަހު ކައުންސިލުން އެދުނީ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކޮށްދީ ފުޓްސަލްދަނޑު ތަރައްގީކޮށްދިނުމަށް!

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކިނޮޅަހުގެ ތަރައްޤީއަށް އެންމެ މުހިންމު ކަންކަމުގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްދެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހެން ވިދާޅުވީ ކިނޮޅަހު ކައުންސިލާއެކު ހޮނިހިރުދުވަހުގެރޭ ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ ރ. މީދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާގައެވެ.

މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ރަށްގިރަމުންދާ ސަރަޙައްދުތައް ހިމާޔަތްކުރުމާއި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމަށް އައު އިމާރާތެއް އެޅުމާއި އައު މިސްކިތެއްގެ މުހިންމުކަމާއި ފުޓްސަލް ދަނޑު ރަނގަޅުފެންވަރަށް ހެދުމާއި ވޮލީކޯޓް މަރާމާތުކުރުން، އަދި އިންޑޯޖިމެއްގެ މުހިންމުކަން ހިމެނެއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަމުގައި މަސައްކަތްކޮށްދެއްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވާފައެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ