- Advertisement -ad image

ރަމަޟާންމަހު ހޮޓާ ރެސްޓޯރަންޓުގެ ހިދުމަތް ދެވޭނީ ދަންވަރު 3 ޖަހަންދެން

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ރޯދަމަހުގެ ރޭތަކުގައި ކެއިން ބުއިމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ހުޅުވާފައި ބަހައްޓަންވާނީ އެދުވަހެއްގެ ހަވީރު 5:30 އިން މެންދަމު 3:00 އަށް ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑްއިން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާންގައި ވާގޮތުން ރަމަޟާންމަހުގެ އިތުރުން ޝައްވާލްމަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހު ކެއިން ބުއިމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ހުޅުވާފައި ބެހެެއްޓޭނީ އެދުވަހެއްގެ ފަތިހު 4:30 އިން މެންދަމު 3:00 އާ ދެމެދުގައެވެ.

އަދި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގައި ހިންގާ ކެއިންބުއިމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން އިއުލާންގައި އަންގާފައިވާގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ