Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
- Advertisement -ad image

ރަނގަޅީ މިސްކިތުގެ އެތެރެއަށް އަޑު ހުންނަ ގޮތައް ނަމާދު ކުރުން: ޝަހީމް

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ގޭބިސީތަކުގެ ބުޑުގަ ހުންނަ މިސްކިތްތަކުގައި ތަރާވީޙު ނަމާދާއި ދަމު ނަމާދު ފަދަ އަޑުހަރުކޮށް ކިޔަވާ ނަމާދުތައް ކުރާއިރު، ރަނގަޅުގޮތަކީ މިސްކިތުގެ އެތެރެއަށް އަޑު ހުންނަ ގޮތައް ކުރުންކަމަށް އިސްލާމް މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިއަދު “އެކްސް”ގައި މީހަކު ވަނީ އެގޭ މީހުންނަށް އިޝާ ނަމާދުކުރެވެނީ މިސްކިތުން ތަރާވީޙް ނަމާދުކޮށް ނިމުމުން ކަމަށްބުނެ މިނިސްޓަރ ޝަހީމަށް ޓެގްކޮށް ޕޯސްޓެއް ކޮށްފައެވެ. މީގެއިތުރުން އެފަރާތުން ވަނީ މިސްކިތުން ކުރިޔަސް، ޢާންމު އުނދަގުލަކަށްވާގޮތަށް އަޑުގަދަ ކުރުމަކީ ޢާންމު އިޖްތިމާޢީ މިންގަނޑުތަކުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފް ކަމެއް ކަމަށާއި، ތާޅަފިލިން ބޭރަށް އަޑުދީގެން ނަމާދުކުރުމަކީ ދީނާ ޚިލާފްކަމެއް ކަމަށް ވެސް ބުނެފައެވެ.

މި ޕޯސްޓަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން މިނިސްޓަރ ވަނީ ގޭބިސީތަކުގެ ބުޑުގަ ހުންނަ މިސްކިތްތަކުގައި ތަރާވީޙު ނަމާދާއި ދަމު ނަމާދު ފަދަ އަޑުހަރުކޮށް ކިޔަވާ ނަމާދުތައް ކުރާއިރު، ރަނގަޅުގޮތަކީ މިސްކިތުގެ އެތެރެއަށް އަޑު ހުންނަ ގޮތައް ކުރުން ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އަދި ޝަހީމް ވަނީ ރަނގަޅުގޮތަކީ ކުޑަކުދިން ނިދާ ގަޑިތަކުގައްޔާއި އުޒުރުވެރިން ގޭގައި ކުރާ ނަމާދުތަކަށް ދަތިނުވާނެހެން ކުރުން ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެއިތުރުން ޝަހީމް ވަނީ ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށާއި، ހެޔޮ ނަތީޖާ ފެންނާނެކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ