- Advertisement -ad image

ކަރަންޓްގައި ޖެހިގެން މަރުވީ 27 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގައި ހުރި ސްޓެލްކޯގެ ޓްރާންސްފޯމަރަކުން ވައްކަން ކުރަން އުޅެނިކޮށް ކަރަންޓްގައި ޖެހިގެން މަރުވެފައިވަނީ 27 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.
ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލު ވިދާޅުވީ ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ހިޔާ ސަރަހައްދު ޕެޓްރޯލް ކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ފުލުހުންނަށް ހިޔާ ޓަވަރު އެޗް 3ގެ ކައިރީ ހުން ޓްރާންސްފޯމަރު ތެރޭގައި ކަރަންޓްގައި ޖެހި އަނިޔާތަކާއެކު ވެއްޓިފައި އޮތް މީހަކު ފަތިހު 4:07 ހާއިރު ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ.
އަދި އެމީހާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައިރުވެސް މަރުވެފައިވާ ކަމަށާއި މަރުވެފައި ވަނީ 27 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ކަމަށްވެސް ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލު ވިދާޅުވިއެވެ.
މިމައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ފުލުހުންދަނީ ބަލަމުންނެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ