- Advertisement -ad image

19 ވަނަ މަޖިލީހުން ފެންނަނީ ތަރައްގީގެ ވިސްނުން ނެތް ބަޔަކު ރައްޔިތުންނަށް އުނދަގޫކުރާތަން: ރައީސް

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވޭތުވެދިޔަ 4 މަސް ދުވަހު މަޖިލީހުން ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ ތަރައްޤީގެ ވިސްނުމާ ދެކޮޅަށް ރައްޔިތުންނަށް ކުރަމުންދިޔަ އުނދުގޫތައް ކަަމަށް ރައިސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ ސަރުކާރު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް ހުސެއިން (އިއްބެ) ހުޅުމާލެ ކެމްޕޭން ޖަގަހަ ހުޅުވުމުގެރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ތަރައްޤީއަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އޭގެ ލިސްޓު ކިތަންމެ ދިގު ކަމުގައިވިއަސް އެއީ ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެމަނިކުފާނު ވަނީ ރައްޔިތުންނާއި އެކުގަ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވާނެ ފަރާތްތައް ހޮވުން ޒަރޫރީ ކަމަކަށް ވެފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

“ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުންނާއި އެކީގައި މިމަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވާނެ ވިސްނުމުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ހޮވުމަކީ ޒަރޫރީ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި މިއޮތީ ވެފައި. ޒަރޫރީ ކަމަކަށް ވަނީ ކަންކަމުގައި ހަޤީޤަތް އަޅުގަނޑުމެން ބަލާލާއިރު ފެންނަން ހުރި ހަޤީޤަތްތަކުގެ ސަބަބުން. ވޭތުވެދިޔަ 4 މަސް ދުވަހު ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ މި ވިސްނުމުގައި މަސައްކަތް ނުކުރާ ބަޔަކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރަމުން ދިޔަ އުނދަގޫތައް” ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ މަޝްރޫއުތަކަށް ބަޖެޓު ފާސް ކުރުން ކަމުގައިވިއަސް އަދި މުޅި ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތް ކަމުގައިވިއަސް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރާނެ ބަޔަކު ކުރިއަށްއޮތް މަޖިލީހަށް ހޮވުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އަދި ތަރައްޤީއަށް ހުރަސްއަޅާ ބަޔަކު ކުރިއަށްއޮތް 5 އަހަރަށް ހޮވަންވީ ތޯ ރައްޔިތުން ސުވާލު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް މިމޭރުމުން ވާހަކަ ދައްކަވާފައި މިވަނީ ސަރުކާރުން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ސޮވެރިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފަންޑުގެ ބިލް މިއަދު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ބަލައިނުގަނެ ބޭރުކޮށްލާފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. އެ ބިލަކީ ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒުގެ ރިޔާސީ ވަޢުދެކެވެ. އަދި އެއީ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ކޮޅަށް ޖެހުމަށް މުހިންމު ބިލެއް ކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ