- Advertisement -ad image

އުތުރުތިލަފަޅުގައި ކާބޯތަކެތި އުފެއްދުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫޢެއް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


ރާއްޖޭގައި އުފެއްދޭނެ ކާބޯތަކެތީގެ ހުރިހާ ބާވަތެއް ރާއްޖޭގައި އުފައްދައި، ކާބޯތަކެތީގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން މި ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިންގައި މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ސަރުކާރު ކެންޑިޑޭޓް މުސްތޮގެ ކެމްޕެއިން ހަރަކާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު ވިދާޅުވީ، ދިވެހީން އަމިއްލައަށް ކުރެވެން ހުރި ކަންކަން އެހެން ޤައުމުތަކުގައި އެދިގެން ކުރުމާއި، އެހެން ޤައުމުތަކަށް ބަރޯސާވުމުގެ އާދަކާދަ ނިމުމަކަށް ގެންނަންޖެހޭކަމަށެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ، އެކަންކަން ނިމުމަކަށް ގެނެވޭ މިންވަރަކުން މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ޤައުމެއްކަން ރައްޔިތުންނަށް އިޙްސާސްކުރެވެން ފަށާނެކަމަށެވެ.

ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ދިވެހީންނަށް ނުކުރެވޭ ކަންކަމުގައި ބޭރުގެ އެހީ ހޯދަން ޖެހޭނެކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ދިވެހީންނަށް ކުރެވޭނެ ކަންކަމުގައި ދިވެހީން އިސްނަގަން ޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައިސް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި އުފެއްދޭ ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް ރާއްޖެ އެތެރެކުރުމަށް މިލިއަނުން ޑޮލަރު ހޭދަކުރާކަމަށާއި، ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދު ރަނގަޅުކުރުމަށް އެތަކެތި ރާއްޖެ އެތެރެކުރުން ނިމުމަކަށް ގެނަންނެޖެހޭކަމަށެވެ. މިޤައުމުގައި އުފެއްދޭނެ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ކާބޯތަކެތި، ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ފުދޭ މިންވަރަށް އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް މިހާރު ފަށްޓަވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާ ރައީސް ވިދާޅުވީ ފުޑް ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ކާބޯތަކެތީގެ ޔަޤީންކަން މި ދައުރުގައި ފުރިހަމައަށް ޤާއިމްކުރައްވާނެކަމަށެވެ. އެކަމަށްޓަކައި އުތުރުތިލަފަޅުގައި ޚާއްޞަ ސަރަހައްދެއް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމަށްވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.
އަދި އެކަމަށްޓަކައި އެގްރިކަލްޗަރ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯނެއް ޤާއިމްކުރުމަށް އުތުރު ތިލަފަޅު ހިއްކައިގެން ބިޔަ ބޮޑު މަޝްރޫޢުއެއް ފެށުމަށް ވަނީ ތައްޔާރުވެފައި ކަމަށާއި 200 ހެކްޓަރުގެ ބިޔަ ބޮޑު ބިންހިއްކާ އަދި އެއާގުޅިގެން އިންޓެގްރޭޓެޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓާއެކީގަ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް، އަދި ރާއްޖޭގެ ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ހިންގާ، ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށްވެސް ހިމަނައިގެން އުތުރާ ދެކުނުގެ މިކަހަލަ ބިން ހުރި ރަށްތަކުގަވެސް މި މަޝްރޫޢުގެ ބައިބައި ހިނގާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ