- Advertisement -ad image

ޔާމީނަށް އަދުރޭގެ ވަރުގަދަ ރައްދެއް!

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް އޭރުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ކެންޑިޑެސީ ބާތިލްކަމަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ޙުކުމާ ގުޅިގެން ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ އިން ރިޔާސީ އިންތިޚާބް ބޮއިކަޓްކުރަން އެންގުމުގެ ބޭނުމާއި މެދު ޕީއެންސީގެ ޗެއާޕާސަން އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ސުވާލު އުފައްދަވައިފިއެވެ.

އަބްދުއްރަހީމް މިހެން ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބޮއިކޮޓް ކުރުމާ މެދު ހިޔާލެއް ހޯދުމަށް ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ލީޑަޝިޕަށް ހުށަހެޅުއްވީ އެ މަނިކުފާނުގެ ކެންޑިޑެސީ ބަލައިނުގަތުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުން އެ ކޯޓުގައި ރިވިއު ކުރަން ހުށަހަޅަން ފުރުސަތު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ ވިދާޅުވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

“އެކްސް”ގައި އަބްދުއްރަހީމް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް ރައީސް ޑރ.މުޙައްމަދުމުޢިއްޒު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރައްވަން އީސީއަށް ފޯރމް ހުށަހެޅުއްވީ 7 އޯގަސްޓް 2023 ގައި ކަމަށާއި، ރައީސް ޔާމީން ސޮއި ކުރައްވާ، އެ މަނިކުފާނުގެ ގާނޫނީ ޓީމު ފޮނުއްވައިގެން އިސް ވަކީލު 2 ޕާޓީގެ ސެނެޓަށް އިއްވެވި ނޯޓަކުން އިންތިޚާބް ބޮއިކަޓް ކުރަން އެންގެވީ 6 އޯގަސްޓް 2023 ގައި ކަމަށެވެ. އަދި ރައީސް ޔާމިންގެ ކެންޑިޑެސީ ބާތިލްކަމަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމް ކުރީވެސް 6 އޯގަސްޓް 2023 ކަމަށް އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

“ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް ޑރ.މުޙައްމަދުމުޢިއްޒު(މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ)ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރައްވަން އީސީއަށް ފޯރމް ހުށަހެޅުއްވީ 7 އޯގަސްޓް 2023 ގައި.ރައީސް ޔާމީން ސޮއި ކުރައްވާ،އެ މަނިކުފާނުގެ ގާނޫނީ ޓީމު ފޮނުއްވައިގެން އިސް ވަކީލު 2 ޕާޓީގެ ސެނެޓަށް އިއްވެވި ނޯޓަކުން އިންތިޚާބް ބޮއިކަޓް ކުރަން އެންގެވީ 6 އޯގަސްޓް 2023 ގައި.ރައީސް ޔާމީނަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ނުކުރެވޭނެކަމަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުން ޙުކުމް ކުރީވެސް 6 އޯގަސްޓް 2023ގައި. ޕީއެންސީ އިން ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓަކު ދައްކަން އެންގެވި އެންގެވުމަކީ އިޚްލާޞްތެރި ނިޔަތެއް އޮވެގެން އެންގެވި އެންގެވުމެއް ނަމަ ސްޕްރީމް ކޯޓްގެ ޙުކުމާ ގުޅިގެން ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ އިން ރިޔާސީ އިންތިޚާބް ބޮއިކަޓްކުރަން އެންގެވުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބައިތޯ؟” އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މީގެއިތުރުން ޕީޕީއެމް އަށް ދިރުން ލިބެން ބޭނުންވި ނަމަ ވަގުތު އޮއްވާ ޕީޕީއެމް އިން ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓަކު ދައްކަން އިރުޝާދު ނުދެއްވީ ކީއްވެތޯވެސް އަބްދުއްރަހީމް ވަނީ ސުވާލުކުރައްވާފައެވެ.
އަދި މަގުމަތިކުރަން އުޅުނު ވާހަކަ ދައްކަނީ ރައްޔިތުންނަށް ކަން ހިނގައި ދިޔަގޮތް އޮޅުން ފިލުވައި ދިނުމަށްޓަކައި ކަމަށްވެސް އަބްދުއްރަހީމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޔާމީން ރޭ ވަނީ އެ މަނިކުފާނުގެ ކެންޑިޑެސީއާ މެދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމުމުގެ ކުރިން ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓެއް ހުންނާނީ ދައްކާފައި ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ޕާޓީ މަގުމަތިކުރަން އުޅުނު ކަމަށް ބުނާ ވާހަކައަކީ ދެކޮޅު ޖެހޭ ވާހަކައެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ