- Advertisement -ad image

ކުށުގެ މާހައުލުގައި އުޅޭ ކުޑަކުދިން ރިހެބިލިޓޭޓްކުރަން ހާއްސަ ރަށެއް ތަރައްޤީކުރަނީ

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ކުށުގެ މާހައުލުގައި އުޅޭ ކުޑަކުދިން ރިހެބިލިޓޭޓްކުރަން “ހޯޕް އައިލެންޑް”ގެ ނަމުގައި ޙާއްސަ ރަށެއް ކަނޑައަޅައި ތަރައްގީކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާކަމަށް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ މިނިސްޓަރު އަލީ އިހުސާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އއ. ރަސްދޫގެ މިސްކިތެއްގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް އަނިޔާކުރާ ވީޑިއޯއެއް ދައުރުވުމާ ގުޅިގެން މިއަދު ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި މިނިސްޓަރ އިހުސާން ވިދާޅުވީ މިހާރު ޤާނޫނު އޮތްގޮތުން ކުށުގެ ވެށީގައި އުޅޭ ނުވަތަ ކުށަށް އަރައިގަންނަ ކުދިންނަށް ދޭންޖެހޭ ރިހެބިލިޓޭޝަން އަދި ސައިކޮލޯޖިކަލް ފަރުވާ މަރުކަޒުކޮށްގެން ދެވެނީ 15 އަހަރު ވީމަ ކޯޓު ހުކުމެއްގެ ދަށުން ކަމަށެވެ.

އަދި ރާއްޖޭގައި ކުށުގެ ވެށީގައި އުޅޭ އަދި ކުށަށް އަރައިގަންނަ 12، 13 އަދި 14 އަހަރުގެ ކުދިން ނިސްބަތުން ވަރަށްގިނަކަން މިނިސްޓަރ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފަ އެވެ.

“ނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި ކުށުގެ ވެށީގައި އުޅޭ އަދި ކުށަށް އަރައިގަންނަ 12، 13 އަދި 14 އަހަރުގެ ކުދިން ނިސްބަތުން ވަރަށްގިނަ. މީގެތެރެއިން ގިނަކުދިންނަކީ ހަރުދަނާ ބެލެހެޓުންތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްނުދެވޭ އާއިލާތަކުގެ ކުދިން. މިކުދިންނަށް މުޖުތަމައުގައި ބައިތިއްބައިގެން ނުވަތަ އާއިލާ ކައިރީގައި ބައިތިއްބައިގެން ރިހެބިލިޓޭޓްކުރުމަކީ އެހާ ކާމިޔާބުކޮށް ކުރެވޭކަމެއް ކަމަކަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ނުދައްކާ.” މިނިސްޓަރ އިހުސާން ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

އިހުސާން ވަނީ މުޖުތަމައުގައި ބައިތިއްބައިގެން މިފަދަ ކުދިން ރިހިބިލިޓޭޓުކުރުމުގެ ނަތީޖާއަކީ މިފަދަކުދިންގެ ސަބަބުން މުޖުތަމަޢުއަށް ނުރައްކާވެ އެކުދިން ކުށްވެރިންނަށް ވެގެން ދިއުކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެތަކެއް މައުސޫމު ކުދިންނާއި މުޅި މުޖުތަމަޢުއަށް މީގެ ނޭދެވޭ ގިނަ އަސަރުތަކެއް ކުރާނެކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

” މި ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ކުއްޖަކު ކުށުގެ މާހައުލަށް ހުށެހެޅި ކުށްވެރިއަކަށް ނުވަނީސް އެކުއްޖާ ކޯޓުއަމުރެއްގެދަށުން މަރުކަޒަކަށް ގެންދެވި ރިހެބިލިޓޭޓް ކުރެވި މުޖުތަމަޢުއަށް ބޭނުންތެރި ޒުވާނަކަށް ހެދޭނެ. ހަމައެއާއެކު މިވަގުތު ކުށަށް އަރައިގަންނަ މި ދެންނެވި އުމުރުގެ ކުދިން ސަލާމަތް ކުރެވި، ހިތްވަރުގަދަ، ކެރޭ، ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ޒުވާނުންނަށް ބަދަލުކުރެވޭނެ.” މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ.

އަދި އެކަން ކުރާނީ، ދީނީ ތައުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތު، ފިޒިކަލް ފިޓްނެސް، ރަސްމީ ތަޢުލީމު، ކޮމްޕެޓިިޓިވް ސްޕޯރޓްސް، މަސައްކަތްތެރިކަން، ޤައުމިއްޔަތު، ޕާރސަނަލައިޒްޑް ސައިކޯސޯޝަލް އިންޓަރވެނޝަން، ލީޑަރޝިޕް އަދި ޓީމް ބިލްޑިންގ ހިމެނޭ ރެޖިމެންޓެޑް ސިސްޓަމެއްގެ ތެރެއިންކަމަށް ވެސް އިހުސާން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ ތެރެއިން ދިގުމުއްދަތަށް މަރުކަޒަށް ގެންދެވޭ ކުދިން 18 އަހަރުވުމުން ސިފައިންގެ އަދިި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގެ ޚިދުމަތަށް 3 ނުވަތަ 5 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ނެރުމަށްވެސް ނިންމާފައިވާކަމަށް އިހުސާން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަދި ދިގު މުއްދަތަށް އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް އެކަން ކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކީ “ހޯޕް އައިލެންޑްގެ ނަމުގައި ޚާއްސަ ރަށެއް ކަނޑައަޅައިތަރައްގީކޮށް މިމައްސަލައަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ގެނައުން ކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރ އިހުސާން ވިދާޅުވިއެެވެ.

“މިރަށުގައި ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރު އެކުދިންގެ އާއިލާ ތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރެވި އާއިލާއާއި އެކު ގުޅުންބަދަހި ކުރެވޭނެ ފެސިލިޓީތައް ޤާމުކުރެވޭނެ.” އިހުސާންގެ ޕޯސްޓުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައި ވެއެވެ.

އިހުސާން ރޭ ވަނީ ޖުވެނައިލް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ރިކޯޑުތައް ދައްކާގޮތުން، 200 އެއްހާ ކުދިން ކުށުގެ ރިސްކުގައި އެބަތިބި ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ވެސް އެންމެ ގިނައީ 12-14 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިން ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

2 ޚިޔާލު

  1. ތިޔަކަންވެސް ކުރަންވީ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅަކީ ތިޔަކަން ހައްލު ކުރުމަށް ކޮންމެ ސްކޫލެއްގައި މުރުޝިދުލް އަޚުލާޤަކު ނުވަތަ ޑިސިޕްލިންގ ސްޕަވައިޒަރަކު ބަހައްޓަވާ.. އެއްވެސް ސްކޫލަކަށް ކުޑައި މީސް ކުރާކަށް ނޫން ނަމޫނާއަކަށް އަޙުމަދިއްޔާ ބައްލަވާ..އެސްކޫލުގައި އަބަދުވެސް ޕްރިންސިޕަލްގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުގައި ޑިސިޕްލިން ބަލަހައްޓަވާ ސްޕަވައިޒަރެއް ހުންނާނެ. ބަރާބަރަށް ސްކޫލުގެ ޤަވާޢިދު ތަންފީޒު ކުރާނެ..ނަތީޖާ ވަރަށް ފޮނި…ކިޔެވުން ވެސް ރަނގަޅު ވަނީ އަޚުލާޤު ބެލެހެއްޓޭތީ..މެމްބަރެއް މިނިސްޓަރެއް އާންމު މީހެއްގެ ދަރިއަކު ތަފާތެއް ނުކުރާނެ..މިހެން ދަންނަވާއިރު ވެސް އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ މުޖުތަމަޢު އަށް ކޮށްފައިވާނޭދެވޭ އަސަރު އެސްކޫލުންވެސް ފެނިދާނެ ކަން.އެހެން ނަމަވެސް އެއީ ނަމޫނާސްކޫލެއް.ވިސްނަވާ.އަންނަން އޮތް ޖީލު ސަލާމަތް ކުރައްވާ…

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ