test
- Advertisement -ad image

އިންޑިއާށް ދައްކަން ޖެހޭ 50 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު އެއް އަހަރަށް ފަސްކޮށްދީފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އިންޑިއާ ސަރުކާރުން މިއަދު ރާއްޖެއަށް 50 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބަޖެޓް ސަޕޯޓެއްދީ، ލޯނު އެއް އަހަރަށް ފަސް ކޮށްދީފި އެވެ.

ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާގެ ހައިކޮމިޝަނުން ބުނީ މިއީ ބަޖެޓް ސަޕޯޓްގެ ގޮތުގައި އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދިން ލުއެއް ކަމަށެވެ. އަދި ރޯލްއޯވާކޮށްފައިވަނީ އިތުރު އިންޓްރެސްޓެއް ނާރާގޮތަށް ކަމަށާއި, އެސްބީއަށް މިކަމުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދޭނީ އިންޑިއާގެ ސަރުކާރުން ކަމަށެވެ.

އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ޓީބިލް އަނބުރާ ގެންދަން ނިންމީ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ 8 އިން 10 އަށް އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. ޖައިޝަންކަރާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ފަހު ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކަށް ފަހުގައި އެވެ.

މިލޯނަކީ ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ވެރިކަމުގެ ކުރީކޮޅު 2019 ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓު ސަޕޯޓުގެ ގޮތުގައި އިންޑިއާގެ ސްޓޭޓް އޮފް ބޭންކް (އެސްބީއައި) މެދުވެރިކޮށް ނެގި 200 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބޮޑު ލޯނެކެވެ. މި ލޯނަކީ ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ (އެސްބީއައި) އަށް ޓްރެޝަރީ ބިލް ވިއްކައިގެން ހޯދި ލޯނެކެވެ.

ނަމަވެސް މިދިޔަ ސަރުކާރު ނިމިގެން އައިއިރު، މި ލޯނުގެ އެއްވެސް މިންވަރެއް ދައްކާފައެއް ނުވެއެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ކުރީގެ ސަރުކާރުން ދިޔައީ އިންޑިއާ ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅައިގެން ދިޔައީ އެއް އަހަރުން އަނެއް އަހަރަށް ލޯން ރޯލް އޯވާ ނުވަތަ ލޯނު ދެއްކުން ފަސްކުރަމުންނެވެ.
އިންޑިއާ ސަރުކާރުން މި ލޯނު ދެއްކުން ފަސްކޮށްދޭން އެއްބަސްވުމާއި ގުޅިގެން  ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޒަމީރުވަނީ ޑރ. ޖައިޝަންކަރާއި އީ.އޭ.އެމް އަށް ޝުކުރު ދަންނަވާފަ އެވެ. އަދި 50 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޓްރެޜަރީ ބިލް ގެނައުމާއެކު އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް މުހިންމު ބަޖެޓް ސަޕޯޓެއް ފޯރުކޮށްދީފިކަމަށް މިނިސްޓަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

“50 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޓްރެޜަރީ ބިލް ގެނައުމާއެކު އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް މުހިންމު ބަޖެޓް ސަޕޯޓެއް ފޯރުކޮށްދީފި. އަދި މިއީ ދިވެހިރާއްޖެއާއި އިންޑިޔާއާ ދެމެދު އޮތް ޒަމާންވީ ރަހުމަތްތެރިކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ޙަޤީޤީ ހެޔޮއެދުމެއްގެ އިޝާރާތެއް.” މިނިސްޓަރ އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓްގައި ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖޭގެރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި ތަނަވަސްކަމަށްޓަކައި، ދެޤައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވެގެން ދާނެކަމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން އުންމީދުކުރާކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ