Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
- Advertisement -ad image

ޤުރުއާނާއި، ޤުރުއާނާބެހޭ މާއްދާތަކުގެ ކޯސްތައް އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދިނުމުގެ ހުއްދަދީފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ކީރިތިޤުރުއާނާއި އަދި ޤުރުއާނާއި ގުޅުންހުރި އެކި މާއްދާތައް އޮންލައިންކޮށް ކިޔެވެމުގެ ހުއްދަ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ، އެމްކިއުއޭއިން ދީފިއެވެ. 

މި ހުއްދަ ދީފައިވަނީ އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާބެހޭ ވުޒާރާގެ ލަފާގެމަތިންނެވެ.

މިކަން އިއުލާން ކުރައްވަމުން މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ، (އެމްކިޔުއޭ)ގެ ސީއީއޯ، މަރްޔަމް ފިޒާނާ ރަޝީދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ކޯސްތައް އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދިނުމުގެ ގައިޑްލައިނެއް ޢާންމުކުރީންސުރެ، އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިނުދެވޭނެ 8 ދާއިރާއެއް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. އެދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި ޤުރުއާނުގެ ކޯސްތައްވެސް ހިމެނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ގައިޑްލައިންގައި އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިނުދެވޭނެ ކަމަށްބުނާ ދާއިރާތަކުގެ ކޯސްތައް، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ވާހަކަދައްކައިގެން އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދެވޭތޯ ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ. މިގޮތުން ޤުރުއާނުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ކޯސްތައް ހިންގުމުގެ ހުއްދައަށް އެދުމުން އެ ހުއްދަ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ދީފައިވާކަން ފިޒާނާގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ފިޒާނާ ވިދާޅުވީ މި ލިބުނު ހުއްދައާއި އެކު މިހާރުން މިހާރަށްވެސް ވަކިކަހަލަ މާއްދާތަކެއް ކިޔަވައި ދެވޭނެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި މަޢާނިލް ޤުރުޢާން އަދި ޢުލޫމުލް ޤުރުޢާން ހިމެނެއެވެ. އަދި ވަކި އުސޫލުތަކެއްގެ މަތިން އެހެން މާއްދާތައްވެސް ކިޔަވައިދެވޭނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އަންގަވާފައިވާކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޠިލާވާ އަދި ޙިފްޛް ފަދަ ކޯސްތައް ހިމެނޭކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިއިން ކޮންމެ މާއްދާއެއް އޮންލައިންކޮން ގެންދެވުނު ނަމަވެސް މާއްދާ އާއި ގުޅޭ އިމްތިޙާންތައް ބާއްވަންޖެހޭނީ ފޭސް ޓު ފޭސް ކޮންކަމަށެވެ.

ފިޒާނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ޤުރުއާނުގެ ދާއިރާގެ ކޮންމެ ޕްރޮގްރާމެއްވެސް އެ ޕްރޮގްރާމުގައި ކިޔަވައިދެވޭ މާއްދާތަކަށް ރިޔާޢަތްކޮށް ވަކި އުސޫލެއްގެތެރެއިން ޢީލާނިންގ މޮޑަލިޓީގައި ކިޔަވައިދިނުމުގެ ހުއްދަ ދެވިދާނެކަމަށްށެވެ. އެހެންކަމުން އެފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް ފަރުމާކުރުމަށްފަހު އެއޮތޯރިޓީއަށް ހުށައެޅުއްވުމަށް އެދިވަޑައިނަވާކަމަށެވެ. އަދި އީ-ލާރނިން މޮޑަލިޓީގެ ދަށުން އެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ އެ އޮތޯރިޓީން ހުއްދަ ދިނުމުންކަން ފިޒާނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ ގެ އީ-ލަރނިންގ ގައިޑްލައިންގައި ބަޔާންކުރާގޮތުގައި އޮންލައިންކޮށް ކޯހެއް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ އެ ދާއިރާގެ ޤާނޫނީ ބާރުލިބިފައިވާ ކައުންސިލްތަކާއި، ކަމާބެހޭ ރެގިއުލޭޓަރީ އިދާރާ ތަކުން އީ-ލަރނިންގ ޑެލިވަރީ މޮޑަލިޓީން ކިޔަވައިދިނުމަށް ހުއްދަ ދިނުމުންނެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ