- Advertisement -ad image

މަކަރާއި ހީލަތުގެ މައްސަލައެއްގައި ދެ ބިދޭސީއަކު ހޯދަނީ

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ފުލުހުންގެ އިކޮނޮމިކް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ، މަކަރާއި ހީލަތުގެ މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތުގައި ދެ ބިދޭސީން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފިއެވެ. 

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ  ބަނގުލަދޭޝް ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ މަޙްމޫދުލް ޙަސަން (29އ) އާއި ބަނގުލަދޭޝް ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ މުޙައްމަދު ޚައިރުލް އިސްލާމް (26އ) އެވެ. 

ފުލުހުންބުނީ، މިދެމީހުންނާ ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ އިކޮނޮމިކް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަރު 9790048 އަށް ގުޅައި ހިއްސާކުރުމަށް ފުލުހުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ