- Advertisement -ad image

މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ނުހުއްޓުވިނަމަ ފަސް މަހުގެ ތެރޭ އަމީނީ މަގުގައި ތާރު އަޅާނެ: މޭޔަރު މުއިއްޒު

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު ނުހުއްޓުވި ނަމަ އަމީނީމަގު އޮންނާނީ ފަސް މަހުގެ ތެރޭގައި ތާރު އަޅާ ނިމިފައިކަމަށް މާލޭގެ މޭޔަރު ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ދިވެހި ޗެނަލްގެ “ހަވާސާ” ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މޭޔަރު ވިދާޅުވީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ސްޓްރެޓްޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައިވާ ހިތްފަސޭހަ މަގުމަތި އަމާޒު ހާސިލް ކުރުމަށްޓަކައި މާލޭގެ މަގުތައް ހަދާ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގަ މަޝްރޫޢުއެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ނުދާ ކަމަށާއި، މަޝްރޫޢު އޮތީ ސަރުކާރުން ހުއްޓުވާފައި ކަމަށް މޭޔަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެގޮތުން އެ މަޝްރޫޢުއަކީ ސަރުކާރުން ބަޖެޓް ދެއްވާފައިވާ މަޝްރޫޢުއެއް ނަމަވެސް މިދިޔަ ނޮމެވްބަރު މަހުން ފެށިގެން މަގުހެދުމުގެ އެއްވެސް ޢަމަލީ މަސައްކަތެއް މިއަދާ ހަމަޔަށް އައިއިރުވެސް ނުހިނގާ ކަމަށް މޭޔަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިދިޔަ ނޮމެވްބަރު މަހުން މިއަދާ ހަމަޔަށް އައި އިރުގަވެސް މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވާފައި އޮތުމުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވަމުން މޭޔަރު ވިދާޅުވީ ބޭރުފުށުން ބަލާއިރު ފެންނަން އޮތީ ކައުންސިލްގެ ނާކާމިޔާބީއެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށާއި، ފެންނަން އޮތީ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ނުދާކަން ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ކަމުގެ ޙަޤީޤަތަކީ މިކަމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ބޭނުންވާ އެއްބާރުލުން ދެއްވާފައި ނުވުން ކަމަށް މޭޔަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ