Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
- Advertisement -ad image

މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ވެކްސިން ދިން މައްސަލައިގާ މުވައްޒަފުންތަކެއް ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލުން ކުޑަކުދިންތަކަކަށް މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ވެކްސިން ދިން މައްސަލައިގާ މުވައްޒަފުންތަކެއް ސަސްޕެންޑުކޮށްފިއެވެ.

ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލް ހިންގަމުން އަންނަނީ އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލުގެ ދަށުންނެވެ.

އެ ހޮސްޕިޓަލުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މުއްދަތު ހަމަވެފައި ހުރި ވެކްސިންތަކެއް ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ތުއްތު ކުދިން ގަޔަށް ޖަހާފައިވާ މައްސަލަ ވަނީ ހޮސްޕިޓަލުގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައި ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މި މައްސަލަ ވަރަށް ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި އެ ހޮސްޕިޓަލުންނާއި ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އިން ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުން ކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ

އަދި މިމައްސަލާގައި އިހުމާލުވާ ފަރާތްތަކާއި މެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަޅާ މިފަދަ ކަމެއް ކުރިމަގުގައި ތަކުރާރު ނުވާނެކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ އެންމެހާ ފިޔަވަޅެއް އަޅާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދޭ ކަމަށްވެސް އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ