- Advertisement -ad image

ކޮތަޅަށް އަޅަނީ ކުނިވާ ޒާތުގެ ކުނި: ނަޝީދު

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ގިނަ ގައުމުތަކެއްގައި ކޮތަޅަށް އަޅަނީ ހަމައެކަނި ކުނިވާ ބާވަތުގެ ކުނި ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ތިން ބާވަތެއްގެ ކުނި ވަކި ކުރަން ވެމްކޯއިން އަންގާފައިވަނީ މި ޖޫން މަހުގެ އެކަކުން ފެށިގެންނެވެ. މިކަމާ ގިނަ ބައެއްގެ ހިޔާލު ތަފާތުވެފައި ވަނީ ކުރިން އެއް ކޮތަޅުގައި ނެރޭ ކުނި މިހާރު ތިން ކޮތަޅަށް އަޅަންޖެހޭތީއެވެ.

ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ކުނި ވަކިކޮށް ނެރޭއިރު ކަރުދާސް އަދި ޕްލާސްޓިކް ފަދަ ތަކެތި އިތުރު ކޮތަޅަކަށް އަޅާފައި ހުއްޓާ ނުދެކޭ ކަމަށެވެ. ވެމްކޯއިން އަންގާފައިވަނީ ޕްލާސްޓިކް ފުޅި، ދަޅު އަދި ކުނިވާ ބާވަތުގެ އެއްޗެހި ވަކި ކުރުމަށެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ