test
- Advertisement -ad image

މިނިވަން ގައުމަކަށް ކުރިމަތިވާނެ ދެ މުސީބާތަކީ އަޅުވެތިވުމާއި ބަންގްރޫޓުވުން: އަލީ ރަމީޒު

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މިނިވަން ގައުމަކަށް ލައިގަންނާނެ އެންމެ ބޮޑު ދެ މުސީބާތަކީ އަޅުވެތިވުމާއި ބަންގުރޫޓުވުން ކަމަށް ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފުގެ އޮޕަރޭޝަން މެނޭޖަރ އަލީ ރަމީޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ހާލަތު ގޯސްވެ ދަރަނި ދެއްކުމުގައި ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ މިދަނޑިވަޅުގައި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާ އަލީ ރަމީޒު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އަޅުވެތިވުމާއި ބަންގްރޫޓުވުން މި ދެމުސީބާތްވެސް ވަނީ މި ގައުމަށް ލައިގެންފައި ކަމަށެވެ.

އަދި މިކަމުގައި ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ މީހުން އަދިވެސް އުޅެނީ ރައްޔިތުން ގުނބޯ ނުހެއްދިގެން ކަމަށްވެސް އަލީ ރަމީޒު ވިދާޅުވިއެވެ. މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ގިނަ ބަޔަކު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންދާއިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުވެސް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ދަރަނި ދެއްކުމުގައި ގެންގުޅެނީ ކޮން އުސޫލެއް ކަމެއް އަދިވެސް ނޭންގޭ ކަމަށެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

1 ޚިޔާލު

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ