- Advertisement -ad image

ކުމުންދޫ ނޭޗަރ ޕާކްގެ ބައެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ހދ ކުމުންދޫގައި ހަދާފައިވާ ނޭޗަރ ޕާކް ވެހިސަރާ ގައި ބަޔަކު އަލިފާން ރޯކޮށްލައިފިއެވެ. ކުމުންދޫ ކައުންސިލުން ބުނީ މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވެނީ ރޭގެ ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށެވެ.

އަދި މި ނޭޗަރ ޕާކަކީ ކުމުންދޫގެ ޖަމިއްޔާއެއްކަމަށްވާ ކުރެވި ޖަމިއްޔާއިން ތަރައްޤީކޮށް އެ ކައުންސިލާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ތަނެއް ކަމަަށްވެސް އެ ކައުންސިލުން ހާމަކުރެއެވެ. މިމައްސަލަ މިހާރު ވަނީ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ބަލަމުން ކސމަށްވެސް ކައުންސިލުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްތަކެއްގައި މިހާރުނޭޗަރ ޕާރކު ހަދައިފާ ހުރެއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ