- Advertisement -ad image

ދުވަސްތަކަކަށްފަހު މިއަދު ރައީސް ސާލިހްގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހް ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު މިއަދު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލޔ ކުރައްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކު އަޒީޒު ވިދާޅުވީ ރައީސް ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލު ކުރާނީ މިއަދު ހަވީރު ހަތަރެއް ޖަހާއިރު ކަމަށެވެ. ރައީސް ސާލިހު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތީ ނޫސްވެރިންނާއި ގާތްގުޅުމެއް ބާއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވުމަށްފަހު ނަމަވެސް އެކަން އެގޮތަށް ހިނގަމުން ނުދާތީ ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ފާޑު ކިޔަމުންނެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ