test
- Advertisement -ad image

އެތައްހާސް ބަޔަކާއެކު ނަބިއްޔާގެ ދިފާއުގައި ދިވެހިން ޖަލްސާ ކުރިއަށް!

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ނަބިއްޔާގެ ދިފާއުގައި ދިވެހިން، ޖަލްސާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކާއެކު ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ފަށައިފިއެވެ. މި ޖަލްސާގައި ދަނީ ގިބަ އަދަދެއްގެ ދިވެހި ރައްޔިތުން ބައިވެރިވަމުންނެވެ. އަދި ރަސޫލު الله ގެފާނުގެ ހަޔާތްޕުޅުގައި ކުރައްވާފައިވާ ގިނަ މުހިންމު ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް އަލި އަޅުވާލާ ބައިވެރިން ދަނީ ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ.

މިއީ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ރާވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޖަލްސާއެކެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ