test
- Advertisement -ad image

ޓުވިޓާގައި މާތް الله އާއި ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަ ކުރި ދިވެއްސެއްގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޓުވިޓާގައި މާތް الله އާއި ރަސޫލާއަށަ ފުރައްސާރަ ކުރި ދިވެއްސެއްގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ.

މިމީހާ ރަސޫލާ އަށް ފުރައްސާރަކޮށް ޓުވީޓުތައްކޮށްފައިވަނީ ކުރެދިކުރި ކިޔާ އެކައުންޓަކުންނެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނީ ޓުވިޓާގައި ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަ ކުރި މައްސަލައެއް ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ދަނީ ބަލަމުން ކަމަށެވެ.

މިކަން ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލު ކަމަށް އައިސް ފާޑުކިޔަންފެށުމުން މިހާރު ވަނީ ކުރެދިކުރި އެކައުންޓް ޑީއެކްޓިވޭޓްވެސް ކޮށްފައެވެ.

މިފަހަކަށް އައިސް ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ރަސޫލާގެ ހަޔާތްޕުޅަށް އެއްޗެހި ކިޔާ ބައެއް މީޙުން ފާޅުގައި އެކަން ކުރަމުންދާއިރުވެސް ފިޔަވަޅެއް އެޅިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

3 ޚިޔާލު

  1. ފާޑުފާޑުގެ ޖަމްއިއްޔާތައް ހަދައިގެން ދެއްކިވާހަކަތައްކޮބާ. އެވާހަދެއްކިމީހުންކޮބާ.

  2. ތިކަހަލަ މީހުންނަ މަރުގެ އަދަބު ނުދެވޭނަމަ އެކަހަލަ މީހުން ވާނީ އިތުރު ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމު ގައުމެކޭ އަނގަ ފުޅާކޮއްފަ ގޮވިޔަކަސް ކުރެވޭނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނޯންނާނެ

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ