- Advertisement -ad image

އަނބިމީހާ ބަނޑަށް ވަޅިހެރި ފިރިމީހާގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ށ. ފޭދޫގައި އަނބިމީހާގެ ގަޔަށް ވަޅި ހެރި ށ. ފޭދޫ، ރޭޑިއަމްގެ އާދަމްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ޕީޖީ އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ބުނީ ށ. ފޭދޫ ރެޑިއަމްގެ، އާދަމް، 02 ޖޫން 2022 ދުވަހު 21:18 ހާއިރު ށ. ފޭދޫ ރެޑިއަމް ގޭގައި މީނާގެ އަނބިމީހާއަށް އަނިޔާކޮށް ތޫނު ވަޅިއަކުން ހަމަލާދީ ޒަހަމް ކޮށްލާފައިވާ މައްސަލައިގައި، އާދަމްގެ މައްޗަށް ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ 9 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޙަވާލާދީ، އެ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން، ތޫނު އެއްޗެއް ނުވަތަ ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ 30 ޖޫން 2022 ދުވަހު ށ. ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ