Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
- Advertisement -ad image

ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ދިނުމުގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޓީމް އޮތީ އެއްކޮށް: މޭޔަރު

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މާލެ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި މާލެ ސިޓީކައުންސިލްގެ ޓީމް އޮތީ އެއްކޮށް ކަމުގައި މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މޭޔަރު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ހޯމަ ދުވަހު މާލެ ސިޓީކައުންސިލުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ސަރުކާރުގެ އެއްބާރުލެއްވުން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ލިބެމުންނުދާތީ،ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއިއެކު ކުރިއަށް ވަޑައިންނަވާނެ ގޮތަކާއިމެދު ނޫސްވެރިޔަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަސް ޖަވާބު ދެއްވަމުންނެވެ.

މޭޔަރު ވިދާޅުވީ ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރިނަމަވެސް ޔަޤީނުންވެސް މި ދަތިތަކާއިއެކު ކުރިއަށް ދެވޭނެކަމަށާއި އުންމީދަކަށް އެއްވެސް ކަހަލަ ފަނޑުކަމެއް ނާންނާނެކަމަށެވެ.

މޭޔަރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރި ކަމުގައިވިޔަސް މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދަވާނެ ކަމަށާއި، އެމަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އޮތްކަމަށެވެ. އަދި މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ދަތިވެފައި ހުރި ހުރިހާ ކަންކަމުގައި ކައުންސިލަށް ކޮށްދެވޭނެ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން މޭޔަރު ވަނީ ދެއްވާފައެވެ. އަދި އަމާޒަކީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު ތަންފީޒުވެ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ޚިދުމަތް ލިބުން ކަމުގައި މޭޔަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ