- Advertisement -ad image

ފަރުދެއްގެ މުދަލުން ވައްކަން ކުރުމަށްވުރެ ބައިތުލްމާލުން ވައްކަން ކުރުން ހަރާންކަން މާބޮޑު: ޝެއިހް ޒަމްޒަމް ފާރިޝް

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


ފަރުދެއްގެ މުދަލުން ވައްކަން ކުރުމަށް ވުރެ، ރައްޔިތުންގެ ބައިތުލްމާލުން ވައްކަން ކުރުމުގެ ޙަރާންކަން މާބޮޑުވެގެންވާ ކަމަށް ޝެއިހު ޒަމްޒަމް ފާރިޝް ވިދާަލުވެއްޖެއެވެ.
ޝެއިހު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ބައިތުލްމާލުން ކުރާ ވައްކަމުގައި ހުރިހާ އެންމެންގެ ޙައްޤުވާ ކަމަށެވެ.
އެގޮތުން އޭގައި ކުޑަކުދިންނާއި، މުސްކުޅިންނާއި، ނުކުޅެދޭ މީހުންގެ ޙައްޤު ވެސް ހިމެނިގެންވާ ކަމަށް ޝެއިހު ޒަމްޒަމް ފާރިޝް ވިދާޅުވިއެވެ.

spot_img

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

1 ޚިޔާލު

  1. ޝެއިހު ޒަމްޒަމް ފާރިޝް އަރިހުގައި ދަންނަވަން އޮތީ.. މި މައްސަލައަކީ މުޅި ޤައުމް އަށްދިމާވެފައިވާ ބޮޑު ވަބާއެއްކަމަށެވެ. ވީމާ މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ވަރަށް ތަފްސީލްކޮށް ވާހަކަދައްކަންވެއްޖެއް ކަމެއްކަމުގައި ދަންނަވަން. މުޅިރައްޔިތުންގެ ޙައްޤު ތަކަށް އަރައިގަންނަމުންދާއިރު މުކަމުގެ ބިރުވެރިކަން ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުންފިލުވައިދޭން އެބަޖެހޭ. ފަނާވަނިވި މިދުނިޔެއާއިހެދި ހަރާމް އެއް ހަލާލްއެއް މީހެއްގެ ނޫނީ ބައެއްގެ ހައްޤުތަކެއް ނުބަލާ ދުނިޔެވީ އެދުމާއިގެން މިއުޅެނީ.
    މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ހުކުރު ޙުތުބާގައިވެސް އަންނަންއެބަޖެހޭ. ބައިތިލްމާލުގައި ހުންނަފައިސާއަކީ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤު އެއްޗެއްކަން ރައްޔިތުންނަށް އަންގައިދޭން އެބަޖެހޭ. ބައިތިލްމާލުގައި ހުންނަފައިސާ އަކީ ތިމާއަށް ބާރުވެރި މަޤާމެއް ލިބުނީމާ ބޭނުންހާގޮތެއް ހެދޭނެ އެއްޗެއްނޫންކަމާއި އެބޭނުން ކުރަންޖެހޭނީ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި ޤައުމަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަންފާއަށްކަން އަންގައިދޭން އެބަޖެހޭ. މީހެއްގެ ނޫނީ ބައެއްގެ ޙައްޤުތަކަކަށް އަރައިގެންފައިވާނަމަ އާހިރަތްދުވަހުން އެމީހަކާއި ދޭތެރާ ކަންހިނގާނެގޮތް ތަފްސީލުކޮށް ކިޔާދެވެން އެބަޖެހޭ.
    މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރައްޔިތުންގެ ބައިތިލްމާލް ނުހައްޤު ގޮތުގައި އަމިއްލަ މަންފާއަށް ފައިސާބޭނުންކުރުމަކީ ވަރަށްއާންމު ކަމެއްކަންކަށަވަރެވެ. ޑްރަގްގެ ވަބާއަށްވުން މިހާރު މިވަބާ މާބޮޑުވެ.

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ