- Advertisement -ad image

ޑީ އެންޕީ ޕާފިއުމަމް ގެ އީދު ޕްރޮމޯޝަނުން 30 އިންސައްތަ އާއި ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ!

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އިންޓަނޭޝަނަލް ޕްރިމިއަމް ކޮލެޓީ ބްރޭންޑް “ޑީ އެންޑް ޕީ ޕާފިއުމަމް”ގެ އީދު ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ޑީ އެންޑް ޕީ ޕާފިއުމަމްގެ ހުރިހާ ޕްރޮޑަކްޓުން 30 އިންސައްތަ އާއި ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެއެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ 30 އެޕްރީލްގެ ނިޔަލަށެވެ.

މާލޭގެ ރަށްދެބައިމަގުގެ ޗަމްޕާ ސެންޓްރަލް ހޮޓެލް ކައިރީގައި ހުންނަ ޑީ އެންޕީ ޕާފިއުމަމް ފިހާރަ އަދި ފިހާރައިގެ ވެބްސައިޓުން އޯޑަރު ކުރައްވައިގެން އޮންލައިންކޮށް ވެސް ވިޔަފާރި ކުރެއްވޭނެއެވެ.
Online Order Website: www.dpperfumum.mv
މި ފިހާރައިން އޮންލައިންކޮށް ވިޔަފާރި ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ހިލޭ ގެންގޮސްދޭނެ އިންތިޒާމު ވެސް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. އަދި ރައްރަށުން ވިޔަފާރި ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން އެދިލައްވާ ބޯޓަކަށް ހިލޭ ޑެލިވަރީ ކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް އެ ފިހާރައިން ބުނެއެވެ.

ޑީ އެންޑް ޕީ ސެންޓް ފިހާރާގައި އެތަށް ވައްތަރެއްގެ ސެންޓެއް ލިބެން ހުރިއިރު، އެގޮތުން އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ 225 ވައްތަރާއި، ފިރިހެނުންނަށް ހާއްސަ 144 ވައްތަރުގެ އިތުރުން ދެ ޖިންސަށް ހާއްސަ 25 ވައްތަރުގެ ސެންޓް ލިބެން ހުންނާނެކަމަށް އެ ފިހާރައިން މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ

މާލޭގައި ހުޅުވި މި ފިހާރައިން ތިން ސައިޒެއްގެ ސެންޓް ލިބެން ހުރެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން 30 އެމްއެލް، 50 އެމްއެލްއަދި 100 އެމްއެލް ފުޅި ގަންނަން ލިބޭނެއެވެ
.
1999 ވަނަ އަހަރު ތުރުކީގައި އުފެއްދި ޑީ އެންޑް ޕީ ޕާފުމަމްއަކީ މިއަދު ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ނަން ހިނގާ ބައިނަގްއަގްވާމީ ބްރޭންޑެކެވެ. މި ބްރޭންޑް އުފެއްދުމުގެ އެ ވިސްނުމަކީ ވަރަށް އާދައިގެ ވިސްނުމެކެވެ. އެއީ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ވެސް ގަނެލެވޭ ވަރުގެ އަގުތަކެއްގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު އަދި މީރުވަސް ދުވާ ސެންޓްތައް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުމެވެ.
މިހާރު 24 އަހަރު ވެފައިވާ މި ބްރޭންޑުގެ އައުޓްލެޓްތައް ދުނިޔޭގެ 51 ގައުމެއްގެ، 100 އަށްވުރެ ގިނަ ސިޓީގައި ހިންގަމުންދާއިރު، އައުޓްލެޓްތަކުގެ އަދަދު 500 އަށްވުރެ މައްޗަށް އަރައެވެ. އަދި މި ބްރޭންޑްގެ އުފެއްދުންތަކުގެ އަދަދު 400 އަށްވުރެ މައްޗަށް އަރައެވެ.

މި ބްރޭންޑްގެ ސެންޓް އުފެއްދުމުގައި ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާއިރު، ކޮންމެ މިފަދަ ޕްރޮޑަކްޓެއް ވެސް ތައްޔާރު ކުރަނީ، ރަނގަޅު މިންވަރަކަށް އެންމެ ރަނގަޅު އިންގްރިޑިއަންޓްސް ބޭނުން ކޮށްގެންނެވެ. ބޭނުން ވަނީ ކަސްޓަމަރުންނަށް އުއްމީދާއި އެއްގޮތަށް ޕްރިމިއަމް ތަޖުރިބާ ހޯދައިދިނުމެވެ

އޭގެ އިތުރުން ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހޭ ކަމަކީ ޑީ އެންޑް ޕީ ޕާފިއުމަމް ތައްޔާރު ކުރަމުން ދަނީ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ މެމްބަރު ގައުމުތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ރޯ މެޓީރިއަލްސް ބޭނުން ކޮށްގެންނެވެ. މި މެޓީރިއަލްސް އަކީ އިންސާނުންގެ ސިއްހަތާ ގުޅުންހުރި ކޮންޓްރޯލްތައް އެންމެ މަތީ ފެންވަރެއްގައި ހުންނަ ތަކެއްޗަށްވާއިރު، ހުރިހާ ރޯ މެޓީރިއަލްތަކެއް ވެސް އައިއެފްއާރްއޭ (އިންޓަނޭޝަނަލް ފްރެގްރެންސް އެސޯސިއޭޝަން)ގެ ސްޓޭންޑަށް ފެތޭނެއެވެ.
އޭގެ އިތުރުން މި އައުޓްލެޓް އިން، ޑިއޯޑްރަންޓާއި، ކޮލޯން އާއި އޫދް ޕަރފިއުމްގެ އިތުރުން، ނިޗް ކަލެކްޝަން، ކޮޓަރިއަށް ޖަހާ އެއަރ ފްރެޝަނަރ އާއި ވެހިކަލް އެއަރ ފްރެޝަނަރ އާއި ރީޑް ޑިފިއުސަރ ވެސް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ

ވެބްސައިޓްގެ އިތުރުން މިފިހާރައިން ވިއްކާ ސެންޓްގެ ބާވަތްތައް މި ފިހާރައިގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖު އަދި އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓް މެދުވެރިކޮށް ވެސް ބައްލަވައިގަނެވޭނެއވެ.

މި ފިހާރައިން ޑެލިވަރީ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭއިރު، 9788158 އަށް ވަޓްސްއެޕް ނޫނީ ވައިބާ ކޮށްލައިގެން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ޕްރޮޑަކްޓެއް މާލެ ސަރަހައްދުގެ ކޮންމެ ތަނަކަށް ވެސް ހިލޭ ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭނެއެވެ

spot_img

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ