Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
- Advertisement -ad image

ހަކުރުބައްޔާ ދެކޮޅަށް ފޮނިތޮށި ވަރެއްނެތް!

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ފޮނިތޮށި ގަސްތަކުގެ އެތެރޭގެ ތޮށިން ހަދާފައިވާ ފޮނިތޮއްޓަކީ ރޯގާ، ދުޅަތައް، އާދައިގެ ރޯގާ އަދި ބޭރަށް ހިންގުން ފަދަ ހާލަތްތައް ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެތައް ހާސް އަހަރެއް ވަންދެން ފަރުވާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ އެއްޗެކެވެ. ޒަމާނަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލާއެކު މިޙާރު އެކި ގޮތްގޮތަށް ސިނަމަން ތައްޔާރުކޮށް ބާޒާރުގައި ވިއްކަން ހުރެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ސިނަމަން ސްޓިކްސް، ޕައުޑަރު، ސައި، ތެޔޮ އަދި ސަޕްލިމެންޓްގެ ގޮތުގައިހުރެއެވެ.

ފޮނިތޮށީގެ އާންމު ހަތަރު ބާވަތެއް ހިމެނޭއިރު އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

ސިލޯން ފޮނިތޮށި: “ޓްރޫ ސިނަމަން” ގެ ނަމުން ވެސް މަޝްހޫރުވެފައިވާ ސިލޯން ފޮނިތޮއްޓަކީ ލުއި ޓެކްސްޗާ އަކާއި ރަހަގަދަ ރަހައެއް ހުންނަ އެއްޗެކެވެ. މިއީ ސްރީލަންކާއަށް ނިސްބަތްވާ އަދި އުތުރު އެމެރިކާގައި އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރާ ކާނާގެ ބާވަތެވެ.
ސައިގޮން ފޮނިތޮށި: “ވިއެޓްނާމް ސިނަމަން”ގެ ނަމުން ނަން ދީފައިވާ ސައިގޮން ފޮނިތޮއްޓަކީ ވިއެޓްނާމްގައި ހެދޭ ގަސްތަކުން އުފެދި، ހިތްގައިމު ރަހައަކާއި މީރު ރަހައެއް ދޭ އެއްޗެކެވެ.

ކެސިއާ ފޮނިތޮށި: “ޗައިނީސް ސިނަމަން” ނުވަތަ “ކެސިއާ ސިނަމަން” އަކީ ވެސް ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނައިން ލިބެން ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
ކޮރިންޓްޖޭ ފޮނިތޮށި:  އިންޑޮނީޝިއާގައި ހައްދާ “ކޮރިންޓްޖޭ ސިނަމަން” އަކީ ހަވާދުގެ އަސަރުތަކާއެކު ވަރަށް ރީތި މީރު ރަހައެއް ލިބޭ އެއްޗެކެވެ.

ފޮނިތޮށިން ސިއްހަތަށް ލިބޭ ފައިދާތައް

ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ފޮނިތޮށި ކެއުމުން ސިއްހަތަށް ގިނަ ފައިދާތަކެއް ލިބެއެވެ. އެރިޒޯނާގެ ސްކޮޓްސްޑޭލްގައި ހުންނަ އޯލްޓަނޭޓިވް މެޑިކަލް ޓްރީޓްމަންޓް ސެންޓަރެއް ކަމަށްވާ ބްރިއޯ-މެޑިކަލްގެ ނިއުޓްރިޝަނިސްޓް ސާރާ ހެރިންގްޓަން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ފޮނިތޮށީގެ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފައިދާތަކުގެ ތެރޭގައި ލޭގެ ގުލްކޯޒާއި އިންސިއުލިން ރެގިއުލޭޝަނަށް ކުރާ އަސަރު ހިމެނެ އެވެ.

ހަކުރު ބައްޔަށް ފަރުވާއެއް!

2022 ވަނަ އަހަރު ކުރި ރިސާޗް ރިވިއުއަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އިންސިއުލިންގެ އަސަރުތައް ފޮނިތޮށިން ނަކަލުކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. އަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ފާސްޓިން ބްލަޑް ގުލްކޯޒް އަދި ޕޯސްޓްޕްރެންޑިއަލް (ކެއުމަށް ފަހު) ލޭގައި ގުލްކޯޒް ހުންނަ މިންވަރު ފޮނިތޮށިން ރަނގަޅުކޮށްދެ އެވެ. “ރޭންޑަމައިޒްޑް ކޮންޓްރޯލްޑް ޓްރަޔަލްތަކުގެ” އެއް ރިވިއުއިން ދައްކާ ގޮތުގައި ދުވާލަކު 120 މިލިގްރާމާއި 6 ގްރާމާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ހަތަރު ހަފުތާ އާއި 18 ހަފުތާއާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ފޮނިތޮށި ކެއުމުން ފާސްޓިން ޕްލާޒްމާ ގްލޫކޯޒްގެ މިންވަރު ދަށްވެއެވެ.

އެމެރިކާގެ އެގްރިކަލްޗަރ ޑިޕާޓްމަންޓުން ލަފާދެނީ ޞިއްޙީ ގޮތުން ފައިދާހުރި ފައިދާތަކަށް ބޭނުންކުރާއިރު ދުވާލަކު ގާތްގަނޑަކަށް ބައި ސަމުސާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަދުން ކަރާ ކެއުމަށެވެ. ބޭނުންވާ ފައިދާއިން އެމީހަކު ބޭނުންކުރާ ސިނަމަންގެ ސިފަ ކަނޑައެޅިގެން ދެއެވެ.

ފޮނިތޮއްޓަކީ އެތައް ހާސް އަހަރެއް ވަންދެން ބޭސްވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ އެއްޗެކެވެ. ފަހަކަށް އައިސް ޒަމާނީ ސައިންސުން ވަނީ ފޮނިތޮށި ސިއްހީ ގިނަ ފައިދާތަކެއް ވާކަން ކަށަވަރު ކުރެވިފައެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ