- Advertisement -ad image

މޫސުން ތަންދޭނަމަ މާލެ ސަރަހައްދުގެ ހަ ތަނެއްގައި ބޮޑުޖަމާއަތުގައި އީދު ނަމާދު ކުރާނެ

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް މިއަހަރުވެސް މޫސުން ތަންދޭނަމަ މާލޭގައި ފިޠުރު ޢީދު ނަމާދު ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ކުރާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.
އެގޮތުން ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ޢީދު ނަމާދުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަން:

މާލެ- މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި

މާލެ- އިސްލާމީ މަރުކަޒާއި މައިދާން ސަރަޙައްދު

މާލެ- މަސްޖިދުލް މަލިކި ސަލްމާން މިސްކިތާއި މާބްލް ސަރަޙައްދު

ހުޅުމާލެ ފޭސް 1- ހުޅުމާލެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް

ހުޅުމާލެ ފޭސް 2- ކްރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމް (H16 އާ ދިމާލަށް އޮންނަ ސަރަޙައްދު)

ވިލިމާލެ- ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު

ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ޢީދު ނަމާދުކުރުމަށް ނިންމިނަމަވެސް މޫސުން ތަންނުދޭނަމަ ހުކުރުކުރާ ހުރިހާ މިސްކިތެއްގައިވެސް ޢީދު ނަމާދުކުރާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރެއެވެ.

ޢީދުނަމާދަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންތައްތައް:

ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް ގެއިން ވުޟޫކޮށްގެން ދިއުން
އަމިއްލަ މުޞައްލައެއް ގެންދިއުން
އަމިއްލަ ފެންފުޅިއެއް ގެންދިއުން
ފައިވާންލާނެ ޕްލާސްޓިކް ނޫން ކޮތަޅެއް ގެންދިއުން
ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް މިކަންތައްތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހަނދާންކޮށްދެއެވެ.

spot_img

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ