Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
- Advertisement -ad image

ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުގެ މަޖިލީސް ޓިކެޓް ކުރީގެ ގިނަ މެންބަރުންތަކެއް ކަށަވަރުކޮށްފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރުމަށް ކުރީގައި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަން ކުރެއްވި ގިނަ ފަރާތްތަކެއް ޓިކެޓް ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ.

ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދިޔައީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު 10 އިން ހަވީރު 5 އަށެވެ. މި ޕްރައިމަރީގައި 73 ދާއިރާއަކަށް 283 ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރި އެވެ. އަދި އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު 71،597 މީހުންނަށް ލިބުނެވެ.

ޕްރައިމަރީއަށްފަހު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރު ކުރެއްވި ބޭފުޅުން:
ދިއްގަރު ދާއިރާ – އަހުމަދު ނާޒިމް
ވިލިމާލެ – މުހައްމަދު އިސްމާއިލް
ދުވާފަރު ދާއިރާ – މުހައްމަދު އަލީ
މާފަންނު މެދު – އަސްމާ ރަޝީދު
ތިނަދޫ އުތުރު – ސައުދުالله ހިލްމީ
ދިއްދޫ ދާއިރާ – އަބްދުއްލަތީފް މުހައްމަދު
އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ – މުހައްމަދު ފަލާހު
މާފަންނު ދެކުނު – އަބްދުالله ރިފާއު
ފޭދޫ ދެކުނު ދާއިރާ – އިބްރާހިމް ދީދީ
ތުލުސްދޫ ދާއިރާ – އަހްމަދު ނަސީމް
މިލަންދޫ ދާއިރާ – ހަސަން މުފީދު
ހުރާ ދާއިރާ – އަބްދުالله ވާރިޝް
ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ – ހުސައިން އިމްރާން ލަތީފް
ކަނޑިތީމު ދާއިރާ – ނަސްރުالله
ދާންދޫ ދާއިރާ – މުހައްމަދު ފަޒީލް
މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ – ހަސަން ރަމީޒް
އިހަވަންދޫ ދާއިރާ – އަހްމަދު ނަސީރު
ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ – އަޝްރަފް ރަޝީދު
ވެލިދޫ ދާއިރާ – މުހައްމަދު ނަވީޒު
ކުރެންދޫ ދާއިރާ: އާދަމް ތައުފީގު
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ – އަހުމަދު ޒާހިރު
ތުޅާދޫ ދާއިރާ – ހަސަން ނިޒާމު
ކެލާ ދާއިރާ: އަބްދުﷲ ޝަރީފް
ފުވައްމުލަކު މެދު – އަލީ ފަޒާދު
ކެޔޮދޫ ދާއިރާ – އަބްދުﷲ ރައޫފް އިބްރާހީމް
ފުވައްމަލަކު އުތުރު – ހަމަދު އަބްދުالله
ކިނބިދޫ ދާއިރާ – އަލީ އަޝްރަގު
ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ – މުހައްމަދު ޝިޔާމް
ފުވައްމުލަކު ދެކުނު – އިބްރާހިމް ހުސައިން
ފުނަދޫ ދާއިރާ – މުހައްމަދު މަމްދޫހް
ހުޅުމާލެ ދެކުނު ދާއިރާ – ޝަނީޒް ހާޝިމް
ހެންވޭރު އުތުރު – އަހުމަދު އައިފާން
މުލަކު ދާއިރާ – އިބްރާހީމް ނައުފަލް
މައްޗަންގޯޅި އުތުރު ދާއިރާ – އިބްރާހިމް މުހައްމަދު
ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ – އަބްދުالله ޝަރީފް
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ – އިޔާޒު ޖާދުالله ނަސީމު
ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ – މުހައްމަދު ދާއޫދު
ހުޅުމާލެ އުތުރު ދާއިރާ – ހުސައިން ޝަރީފް
ވިލިނގިލި ދާއިރާ – ޔަޒްމީދު މުހައްމަދު
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ – ހުސައިން ހަމީދު
މަޑަވެލި ދާއިރާ – މުހައްމަދު ޝަމީޒް
މާފުށި ދާއިރާ – ހުސައިން ރިޒާ
މައްޗަށް ގޮޅި މެދު ދާއިރާ – މުހައްމަދު އަބްދުލްގާދިރު
ގަމު ދާއިރާ – ޔޫސުފް ނަޝީދު

 ދާއިރާއަށް ވާދަކުރާނެ އިތުރު ބޭފުޅަކު ނެތުމުން ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލާ ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީގެ 13 ބޭފުޅަކަށް ވަނީ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ޓިކެޓު ލިބިވަޑައިގެންފަ އެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ