Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
- Advertisement -ad image

ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރާ ހުރިހާ ކަމެއްގައި ވެސް ސަރުކާރުން އެއްބާރުލުން ދޭނެ: ރައީސް

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


ތަރައްޤީއަށް މުހިންމު ކަންކަމުގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރައްވާ ހުރިހާ ކަމެއްގައި ވެސް ސަރުކާރުން އެއްބާރުލުން ދެއްވައި އެކަންކަން ކުރެވޭނެ ގޮތް ހަދައިދޭނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހެން ވިދާޅުވީ ކޮޅުމަޑުލުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް އެމަނިކުފާނު ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން މިއަދު އެ އަތޮޅު އޮމަދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާހަކަފުޅުގައި ސަރުކާރުން ވެސް އެންމެ އިސްކަންދޭނީ އެރަށެއްގެ ރައްޔިތުން އެންމެ އިސްކަންދޭ ކަންތައްތަކަށް ކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން އޮމަދޫ ސްކޫލުގެ ޖާގައިގެ ދަތިތަކާއި އަދި އެކަށީގެންވާ ފެސިލީޓީނެތުން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނޭހެން އެންމެ އިސްކަމެއް ދެއްވާނީ ސްކޫލުގެ ހުރި ހުރިހާ މައްސަލައަކަށް ހައްލު ހޯދައިދެއްވުމަށް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ފެނާ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމާއި އަދި ޚާއްސަކޮށް ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުމަށް ކުރަންހުރި ކަންކަމަށް ސަރުކާރުން އިތުރު ސަމާލުކަމެއް ދެއްވާނެކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރަށުގެ އިޚްތިޞާސްގައި ހިމެނޭ ފަޅުރަށްރަށުން ރައްޔިތުންނަށް އިޤްތިޞާދީ މަންފާހޯދޭނެ ގޮތަށް ކަންކަން ފަހިކޮށްދެއްވައި އެކަމުގައި ސަރުކާރުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ކައުންސިލަށް ލިބިގެންދާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާހަކަފުޅުގައި ރާއްޖޭގެ އިޤްޞާދީ ހާލަތު މިހާރު އޮތްގޮތުން ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ކަންކަމުގެ އެންމެ އިސްކަންދޭ ތަރުތީބެއް އެކުލަވާލައިގެން ކުރިޔަށްދާންޖެހޭކަން ފާހަގަކުރައްވާ ދެއްކެވި ފާހަކަފުޅު އޮމަދޫގައިވެސް ތަކުރާރު ކުރެއްވިއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ