Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
- Advertisement -ad image

ސްޓެލްކޯގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ދުވާފަރަށް ދިމާވި ކަަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދީފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ސްޓެލްކޯގެ އިންޖިނިއަރިން ޓީމުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ރ. ދުވާފަރަށް ދިމާވި ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް، އެ ރަށަށް އަލުން ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ދީފިއެވެ.

ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ހުސެއިން ފަހުމީ “އެކްސް”ގައި ވިދާޅުވީ ދުވާފަރަށް ދިމާވި ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގެ ޓީމާއި ގުޅިގެން ހައްލުކޮށް އެ ރަށަށް ކަރަންޓު ދީފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 6:30 ގައި ކަމަށެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެރަށުގެ ކަރަންޓު ކޭބަލަކަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން އިއްޔެ ހެނދުނުން ފެށިގެން އެރަށުން އޮތީ ކަރަންޓު ކެނޑިފަ އެވެ. މި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ސްޓެލްކޯގެ އިންޖިނިއަރިން ޓީމު ދުވާފަރަށް ގޮސްފައިވަނީ ރޭގެ ވަގުތެއްގަ އެވެ.

ފަހުމީ ވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ސްޓެލްކޯގެ ބޭނުން ޖެހޭ މިފަދަ ކޮންމެ ދަނޑިވަޅެއްގައި، އެއީ ޤައުމީ މަސައްކަތެއް ކަމުގައި ދެކި، އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން ކުރައްވަމުންގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކަށް ސާބަހާއިއެކު ޝުކުރުދަންނަވާފަ އެވެ.

“ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޭނުން ޖެހޭ މިފަދަ ކޮންމެ ދަނޑިވަޅެއްގައި، އެއީ ޤައުމީ މަސައްކަތެއް ކަމުގައި ދެކި، ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން ކުރައްވަމުންގެންދަވާ އިޚްލާސްތެރި މަސައްކަތްތަކަށް ފަޚުރުވެރިކަމާއި ސާބަހާއިއެކު ޝުކުރުދަންނަވަން. ސްޓެލްކޯ ވާނީ އަބަދުވެސް ރައްޔިތުންނާއެކު، އެ ރައްޔިތުންގެ ޚިދުމަތުގައި.”

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ