- Advertisement -ad image

ހަފްތާ 14ގައި ހިމެނޭ ވަރޓިކަލް ފާމިންގެ ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓް ފަށައިފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަަތަމަ 14 ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ފެށުމަށް ނިންމާފައިވާ ވަރޓިކަލް ފާމިންގެ ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓް ފަށައިފި އެވެ

ހަނިމާދޫ އެގްރި ސެންޓަރުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި “ވަރޓިކަލް ފާމިން ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓް” އިފްތިތާހްކޮށްދެއްވީ ދަނޑުވެރިކަމާ ދިރޭތަކެއްޗާއި ބެހޭ ވުޒާރާގެ ވަޒީރު ޑރ.އާއިޝަތު ރަމީލާއެވެ.

މީގެކުރިން ވަނީ ރާޢްޖޭގައި ވާރޓިކަލް ފާމިން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ކުރެވިދާނެތޯ ބެލުމަށްޓަކައި ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފަ އެވެ.

މިމަޝްރޫގެ ދަށުން ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗާރ ސެންޓަރުގައި ތިން ވައްތަރެއްގެ ވާރޓިކަލް ހައިޑްރޮޕޯނިކްސް ސެޓަޕެއް ގާއިމްކުރެވޭނެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ މިހާރުވެސް ރާއްޖޭގެ ދަނޑުވެރިންނަށް ތާރަފްކޮށްދީފައިވާ ނިއުޓްރިއެންޓް ފިލްމު ޓެކްނިކް ބޭނުންކޮށްގެން ވާޓިކަލް އޭ ފްރޭމް ސްޓްރަކްޗާރގައި ގަސް ހައްދާ ނިޒާމު ޕައިލެޓްކުރުމާއި ޕައިން އެޕަލް ޓަވަރ ސިސްޓަމް އަދި އޭރޯޕޯނިކްސް ޓަވާރ ސިސްޓަމްތަކުގެ ޕައިލެޓް ޓެސްޓުކުރުންތަކެވެ.

މި ސިސްޓަމްތަކުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ޓެސްޓުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އެކި ބާވަތުގެ ފަތާއި ތަރުކާރީ އާއި ތަފާތު ހާބްސްގެ ބާވަތްތަކެވެ.

އަޖުމަ ބެލުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓް ފެށުމަށް ހަނިމާދޫގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޑރ.ރަމީލާ ވިދާޅުވީ، ދަނޑުވެރިކަމުގެ އާ އިޖާދީގޮތްތައް ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފުކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ ވަރަށް ބޮޑު އަމާޒެއް ކަމަށެވެ. 

މިމަޝްރޫގެ ދަށުން ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗާރ ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ މިނިސްޓްރީގެ ފަންނީ މުވައްޒަފުންގެ ޓީމުން އެއްކުރާ މައުލޫމާތުގެ އަލީގައި ރާއްޖެއަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ވާރޓިކަލް ސިސްޓަމްތައް ދެނެގަނެ އެސިސްޓަމްތައް ދަނޑުވެރިންނަށް ތައާރަފްކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް އެ ވުޒާރާއިން ކުރިއަށްހުރި ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައި ހިމަނައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށްވެސް އެވުޒާރާއިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ވަރޓިކަލް ފާމިންގެ މި ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބޭނުމަކީ، ރާއްޖެ ފަދަ ބިން ކުޑަ ގައުމަކަށް، ވަރަށް އެކަށީގެންވާ ނިޒާމެއް ކަމަށް ޑރ.ރަމީލާ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ