- Advertisement -ad image

ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ނަރީޝްއަށް ހަމަލާދިން މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުޤީޤުކުރަން ފަށައިފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި މިއަދު ގއ. މާމެންދޫގައި އުޅުއްވަނިކޮށް މާލޭސިޓީ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު އަޙްމަދު ނަރީޝްއަށް ހަމަލާދީ މާރާމާރީ ހިންގި މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ.

މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ވިިދާޅުވީ މި މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު 5:00 ހާއިރު ކަމަށެވެ. އަދި މި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ފުލުހުން ހާމަކުރައްވައެވެ. ފުލުހުން ވަނީ މިމަ އްސަލަ މިހާރު ތަހުޤީޤު ކުރަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ނަރީޝްއަށް ހަމަލާ ދީފައިވަނީ އެރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ދައުވަތަކަށް ރޯދަ ވީއްލުމަކަށް އެރަށަށް ވަޑައިގެން އުޅުއްވަނިކޮށެވެ. އަދި ހަމަލާ ދީފައިވަނީ އިންޒާރުވެސް ދިނުމަށްފަހު ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ