- Advertisement -ad image

ހުޅުމާލޭ ފޭސް 3 އެއްގެ ބިނާވެށި ތަރައްގީ ކުރުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


ހުޅުމާލެ ފޭސް 3 ގެ ބިނާވެށި ތަރައްގީ ކުރުމަށް މިއަދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.
މިއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އެޗްޑީސީ އަދި ޗައިނާ މެޝިނަރީ އިންޖީނިއަރިންގ ކޯޕަރޭޝަން (ސީއެމްސީ) އިންނެވެ. މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ހުޅުމާލެ ފޭސް 3 ގެ ކަރަންޓް ނެޓްވޯރކްގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ވެގެންދާނެ ކަމަށް އެޗްޑީސީން ހާމަކުރެއެވެ.
އަދި މީގެއިތުރުން ހުޅުމާލެ ފޭސް 3 ގައި ޖީޕޮން ނެޓްވޯރކްސްވެސް އެޅިގެންދާނެއެވެ. ހަމަ މިއާއެކު ހުޅުމާލެ ފޭސް 3 މަގުތައް ތަރައްގީވެގެންދާނީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުންނާއި، ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުވެސް އިތުރަށް ފުރިހަމަވާނެ ހެން ކަމަށް އެޗްޑީސީން ހާމަކުރެއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ