- Advertisement -ad image

އައްޑޫ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް މި އަހަރު ފަށާނަން: ރައީސް

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ އާއި ހުޅުމީދޫއާ ގުޅުވާލަދޭ ބްރިޖު މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް މި އަހަރު ފަށާތަން ފެންނާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
މިރޭ ބޭއްވި އައްޑޫ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ޝާހިދު (ޝާޑް)ގެ ކެމްޕެއިން އިވެންޓްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ވަނީ، އައްޑޫ ސިޓީ ބްރިޖާއި ގުޅޭގޮތުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދައްކަމުން ދައްކާ ވާހަކަ އަޑު ނޭހުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

“ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ބުރިޖުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މިއަހަރު ފަށާތަން ފެންނާނެ. އިދިކޮޅުން މިކިޔަނީ މީކީ ވާނެ ކަމެއް ނޫނޭ. ބޭކާރު ކަމެކޭ. މީގެ އިންޖިނިއަރިން ކޮބާހޭ. މިކަމަކަށް ފައިސާއެއް ނުލިބޭނެއޭ. މިކަހަލަ ވާހަކަ ރައްޔިތުން ގަބޫލު ނުކުރުން އެދެން. “ ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.
ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ މި ބުރިޖަކީ ހަމައެކަނި 30 ހަކަށް މީހުން ސައިކަލު ދުއްވާލަން އަޅާ ބުރިޖެއް ނޫން ކަމަށާއި މިއީ މުޅި އައްޑޫ ސިޓީގެ ތަރައްގީ އިގުތިސާދީ ގޮތުންނާއި އިޖުތިމާއީ ގޮތުން އެތައް ހަރުފަތެއް މައްޗަށް ގެންގޮސްދޭނެ ފާލަމެއް ކަމަށެވެ.
މި ފާލަމުގެ ސަބަބުން މުޅި ސިޓީއަށް އަދި މުޅި ދެކުނަށް ދެމިގެންދާނީ އެތައް ގުނައެއް މައްޗަށް ތަރައްގީ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.
ރައީސް ވިދާޅުވީ ޝާޑްއަކީ ހުޅުދޫ ދާއިރާއަށް އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުން ކުރަން ރާވާފައި ހުރި ކަންކަމުގައި އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ދެގޮތެއް ނުވެ އެންމެ ރަނގަޅަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެ ހަމައެކަނި ކެންޑިޑޭޓު ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިފަހަރަކީ އައްޑޫގެ ތަރައްގީއަށްޓަކައި ކުރަން ހުރި މަސައްކަތްތަކުގައި އެކަތިގަނޑަކަށް ވާން ޖެހޭ ފަހަރު ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ