Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
- Advertisement -ad image

މާލެ ސަރަހައްދުގެ 28 ތަނެއްގައި އަޟްހާ އީދު ނަމާދު ކުރާނެ: މިނިސްޓްރީ

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މާލެ ސަރަހައްދުގެ 28 ތަނެއްގައި އަޟްހާ އީދު ނަމާދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މޫސުން ގޯސްވެ މައިދާންތަކުގައި ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ބޮޑު ޖަމާއަތުގެ އީދު ނަމާދު ކެންސަލް ކުރަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި މާލޭގެ އީދު ނަމާދު ކުރާނީ ހުކުރު ކުރާ މިސްކިތްތަކުގައި ކަމަށެވެ.

ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި އީދު ނަމާދު ކުރުމަށް މިހާތަނަށް ނިންމާފައިވަނީ މާލޭގެ އިސްލާމީ މަރުކަޒު، ކިންގ ސަލްމާން މިސްކިތް، މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމް، ވިލިމާލޭ ބޯލަދަނޑު، ހުޅުމާލެ ފުރަތަމަ ފިޔަވެހި އަދި ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައެވެ.

ބޮޑު ޖަމާއަތުގެ އިތުރުން އީދު ނަމާދު ކުރާނެ މިސްކިތްތައް؛

މަސްޖިދުއް ސުލްތޯން މުހައްމަދު ތަކުރުފާނުލް އަޢުޒަމް
މަސްޖިދު މަލިކި ސަލްމާން
މަސްޖިދުލް ފުރްގާން
މަސްޖިދުއް ނޫރު
މަސްޖިދުއް ޝަހީދު އަލީ
މަސްޖިދުއް ސުލްތޯން ހަސަން އިއްޒުއްދީން
މަސްޖިދުއް ސުލްތޯން މުހައްމަދު ފަރީދުލް އައްވަލް
މަސްޖިދުއް ޝަހީދު އަބްދުއްރަޙްމާން (ފަނޑިޔާރު މިސްކިތް)
މަސްޖިދުއް ސުލްޠާން މުހައްމަދު ޝަމްސުއްދީން
މަސްޖިދު ސޮލާހުއްދީން
މަސްޖިދު ޖަލާލުއްދީން
މަސްޖިދު އިބްރާހީމް (އިބްރާހީމީ މިސްކިތް)
މަސްޖިދު އިސްކަންދަރު
ވަގުތީ މިސްކިތް (ބޮޑުގެ)
މަސްޖިދުއް ސުލްތޯން މުހައްމަދު ޢިމާދުއްދީން
މަސްޖިދުއް ޝައިހު މުހައްމަދު ޖަމީލް ދީދީ
މަސްޖިދު ޢަފީފުއްދީން
ޒިޔާރަތް މިސްކިތްމަސްޖިދުލް ބިއްރި (ވިލިމާލެ)
މަސްޖިދުއް ޝައިހު ގާސިމް ބިން މުހައްމަދު އާލް ސާނީ (ހުޅުމާލެ)
މަސްޖިދު ރަޝީދު (ހުޅުމާލެ)
މަސްޖިދު އަޒީޒާ މޫސާ (ހުޅުމާލެ)
މަސްޖިދު އަސްދިގާ (ހުޅުމާލެ)
މަސްޖިދު ހަސަން އާދަމް (ހުޅުމާލެ ފޭސް 2)
މަސްޖިދު އަމީލް ޖަލީލް (ހުޅުމާލެ ފޭސް 2)
މަސްޖިދު އުސްމާން ބިން އައްފާން (ހުޅުމާލެ ފޭސް 2)

މިނިސްޓްރީން ވަނީ ޢީދު ނަމާދަށް ދާ ފަރާތްތަކުން އަމިއްލަ ފެންފުޅި އާއި މުސައްލަ ހިފައިގެން އައުމަށާއި ގެއިން ވުޟޫކޮށްގެން އައުމަށް މިނިސްޓްރީން އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. 

އަދި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ވެސް ގޮނޑީގައި ނަމާދު ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ގޮނޑި ދޭނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އަމިއްލަ އަތުގައި ގޮނޑި ހުރެއްޖެ ނަމަ ހިފައިގެން އައުމަށް ވެސް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

ކުރިން އީދު ނަމާދު ފަށަނީ 7:30 ގައި ނަމަވެސް މިދިޔަ ފިތުރު އީދު ދުވަހުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގައި އީދު ނަމާދު ފަށާ ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 7:00 ގަ އެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ