- Advertisement -ad image

ބްރެޒިލް ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް އެކި ބަލިތަކާއި ގުޅޭ 80000 ޑޯޒް ވެކްސިން ހަދިޔާ ކުރަނީ

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ބްރެޒިލް ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް އެކި ބަލިތަކާ ގުޅޭ 80000 ޑޯޒު ވެކްސިން ހަދިޔާކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. ބްރެޒިލްގެ ސަފީރު ވިދާޅުވީ ބައިނަލްއަގްވާނީ މައިދާނުގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ބްރެޒިލް އަށް ލިބޭ އެއްބާރުލެއްވުމަށް ޝުކުރު އަދާކުރާ ކަމަށާއި އަދި، ސަފީރު ވަނީ ބްރެޒިލްގެ ހިއުމަނިޓޭރިއަން ކޯޕަރޭޝަންގެ ދަށުން އެ ގައުމުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތުގެ ފަރާތުން މި މަހުގެ ފަހުކޮޅު ރާއްޖެއަށް 80,000 ޑޯޒް ވެކްސިން ހަދިޔާކުރައްވާނެކަމުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ.

ބްރެޒިލް ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ ސަރޖިއޫ ލުއިޒް ކަނާއިސް، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިހަށްށް އެރުވުމަށްފަހު ދެބޭފުޅުން ވަނީ މިއަދު ގިނަ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ..

ރާއްޖެއާއި ބްރެޒިލާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުމާއި، މިގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރެއްވުމާ ގުޅޭގޮތުން ދެބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާވަނީ، ރާއްޖެއާ ބްރެޒިލްގެ ގުޅުމަށް 34 އަހަރު، މިއަހަރުފުރޭނެކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ދެބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުޅުގައި، ކޮވިޑް-19 އާއި، ވިޔަފާރިއާއި އިޤްތިޞާދާއި، ފަތުރުވެރިކަމާއި، މޫސުމީ ބަދަލުތަކާއި، ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ އިތުރުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައިދާނުގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވަނީ މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ. ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީ ހޯދުމަށް ގެންގުޅުއްވާ ސިޔާސަތުތަކަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ރާއްޖޭގައި ނޫ އިޤްތިޞާދުގެ ދާއިރާއިން ދެ ޤައުމުން ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ބޭނުންފުޅުވާކަން ހާމަކުރައްވާފައެވެ.

މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން މީހުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ކުރަމުންދާ އަސަރުތަކާއި، ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ކުރާ، އަސަރުތަކާއި އަދި، ތަރައްޤީއަށް އަންނަމުންދާ ލޮޅުންތައް ފާހަގަކުރައްވަމުން ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ވަނީ މޫސުމީ ބަދަލުތައް ކުޑަކުރުމަށް އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުން މުހިންމުކަމުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި ބްރެޒިލްގެ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ވެދެއްވި އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި ޝުކުރުއަދާކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ރާއްޖެ އަންނަ ބްރެޒިލްގެ ފަތުރުވެރިން އިތުރުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ސަފީރާ މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.

.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ